Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 134 - Wrocław, 25.07.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIA:

2716 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody "Brzezinka", "Aleja Marzeń" i "Karpno" dla miasta Lądek Zdrój, powiat Kłodzko w województwie dolnośląskim

 

2717 -

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej z utworów czwartorzędowych w miejscowości Wyszanowice, gmina Wiązów, powiat Strzelin w województwie dolnośląskim

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2718 -

Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIX/255/2005 Rady Powiatu Głogowskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2005 r. nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Powiat Głogowski

 

2719 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/188/2005 Rady Powiatu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagrodzenia za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Powiatu Oławskiego

 

2720 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek za usuwanie pojazdów z dróg i za przechowywanie usuniętych pojazdów na strzeżonym parkingu

 

2721 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo- -wychowawczej oraz zwalniania osoby pełnoletniej z opłat za jej pobyt w tej placówce

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2722 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru osiedla Brochów i osiedla Bieńkowice we Wrocławiu - część C

 

2723 -

Rady Miasta w Kamiennej Górze z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Stefana Okrzei i Spacerową oraz rzeką Bóbr w Kamiennej Górze

 

2724 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/473/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłat dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

 

2725 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Drzymały

 

2726 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Złotoryja

 

2727 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/71/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 13 lipca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wałbrzych

 

2728 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - noclegowni lub domu dla bezdomnych

 

2729 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra

 

2730 -

Rady miejskiej w Radkowie a dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr I/7/97 Rady Miejskie w Radkowie z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radków

 

2731 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie; zasad wynajmu garaży stanowiących własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

 

2732 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół i dyrektorów szkół podstawowych od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych opiekuńczych i wychowawczych, udzielania zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów przedszkoli i pozostałych stanowisk kierowniczych w Zespole Szkół, szkołach podstawowych i przedszkolach oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkół, szkołach podstawowych i przedszkolach

 

2733 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/A/226/05 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2734 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach publicznych oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach w szkołach prowadzonych przez Gminę Męcinka

 

2735 -

Rady Gminy Męcinka z dnia 9 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Męcinka

 

2736 -

Rady Gminy w Męcince z dnia 9 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Męcinka

 

2737 -

Rady Gminy Miłkowice z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice

 

2738 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Miłkowice

 

2739 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

2740 -

Rady Gminy Wądroże Wielkie z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkoły podstawowej prowadzonych przez Gminę Wądroże Wielkie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

2741 -

Rady Gminy Sulików z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia polityki czynszowej

 

2742 -

Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ruszowice

 

2743 -

Rady Gminy Głogów z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie

 

2744 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązującego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze

 

2745 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Platerówka

 

2746 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stoszowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2747 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 11 lipca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim przeprowadzonych w dniu 10 lipca 2005 r.

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1923

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP