Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 135 - Wrocław, 26.07.2005 r.

ZARZĄDZENIE:

2748 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Podgórzyn w okręgu wyborczym nr 5

12530

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2749 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym .

12531

2750 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/108/03 Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 listopada 2003 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości .

12533

2751 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej .

12534

2752 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Rudna Wielka

12534

2753 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Góra .

12552

2754 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Góra

12621

2755 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren działek nr 80/5, część 81 dr AM 5 położonych w obrębie miasta Sobótka

12624

2756 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej .

12628

2757 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych stałych, odpadów z budowy i remontów oraz wywozu nieczystości płynnych .

12628

2758 -

Rady Miejskiej Boguszowa-Gorc z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefach płatnego parkowania w granicach administracyjnych Gminy Boguszów-Gorce i ustalania zasad ich pobierania .

12629

2759 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Jedlinie Zdroju .

12631

2760 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie uchwały nr XXV/179/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum prowadzonych przez Gminę Złoty Stok .

12632

UCHWAŁY RAD GMIN:

2761 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad pokrywania kosztów pogrzebu przez Gminę Łagiewniki, w tym osobom bezdomnym .

12632

2762 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy zagrodowej przy ul. Wyszyńskiego w Walimiu .

12633

2763 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich wyniki dydaktyczno-wychowawcze

12637

2764 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Zagrodno

12641

2765 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kostomłoty .

12642

2766 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia Kierownikowi Gminnego Zespołu Oświaty w Przewornie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawie przyznania i odmowy przyznania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

12644

2767 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica .

12644

2768 -

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/97/05 Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pęcław .

12645

2769 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały .

12646

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2006

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP