Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 69 - Wrocław, 20.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1448 –

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 18 marca 2004 r. w sprawie wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat milicki

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1449 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wschodniej części obszaru rozwoju Kowale II, rejonów ulic Wilgotnej i Ełckiej oraz części zespołu urbanistycznego Popiele we Wrocławiu – część A

 

1450 –

Rady Miejskiej w żmigrodzie z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za świadczenia usług w zakresie utrzymania porządku i czystości w gminie Żmigród

 

1451 –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic bez kategorii we Wrocławiu

 

1452 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

1453 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 stycznia 2005 r. o zmianie uchwały nr XLVII/400/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

1454 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadania kategorii drogi gminnej

 

1455 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Rościsławice

 

1456 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 

1457 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zaliczenia ulic na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych

 

1458 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zaliczenia ulic na terenie Dzierżoniowa do kategorii dróg gminnych

 

1459 –

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa

 

1460 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec

 

1461 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

 

1462 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Polkowicach

 

1463 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach

 

1464 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej Integracyjnej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie

 

1465 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gimnazjum nr 1 w Polkowicach

 

1466 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Polkowicach

 

1467 –

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/130/03 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Polkowice Dolne

 

1468 –

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 

1469 –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1470 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom w 2005 roku dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

1471 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/176/04 Rady Miejskiej w Górze z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

 

1472 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Górze

 

1473 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, zasiłki okresowe i pomoc rzeczową

 

1474 –

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczytna

 

1475 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bierutów

 

1476 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świebodzice

 

1477 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmian do Statutu Miejskiego Domu Kultury w Zgorzelcu

 

1478 –

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy placu

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1479 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zachodniej i północnej miasta Prusice – część “A”

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1480 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Radomierzyce, zatwierdzonego uchwałą nr 214/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 1997 r.

 

1481 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 

1482 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej lub okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

1483 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Warta Bolesławiecka

 

1484 –

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Warta Bolesławiecka

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

1485 –

zawarte w dniu 17 marca 2005 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Miastem Jelenia Góra w sprawie powierzenia Miastu Jelenia Góra zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu jeleniogórskiego

 

PROTOKÓŁ:

1486 –

ustalenia wyniku referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Piławy Górnej przed upływem kadencji, przeprowadzonego w dniu 10 kwietnia 2005 r.

Pełna treść cz. 1 (PDF)
Pełna treść cz. 2 (PDF)

 

liczba wejść: 2161

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP