Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 70 - Wrocław, 21.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1487 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów gimnazjów prowadzonych przez miasto Legnicę do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

1488 –

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego w Legnicy

 

1489 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Lubin

 

1490 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

1491 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Góra

 

1492 –

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalania regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Brzeg Dolny

 

1493 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Sobótka

 

1494 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych gminy Sobótka, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

1495 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

1496 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta i Gminy Sobótka

 

1497 –

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Muzeum Ślężańskiemu im. Stanisława Dunajewskiego w Sobótce

 

1498 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Administracyjnego Placówek Oświatowych w Trzebnicy do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej

 

1499 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Wojcieszów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1500 –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 29 grudnia 2004. W sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Psary

 

1501 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach

 

1502 –

Rady Gminy Niechlów z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagoga i logopedy

 

1503 –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Jordanów Ślaski oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

1504 –

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jordanów Śląski

 

1505 –

Rady Gminy Kotla z dnia 14 marca w sprawie zmiany uchwały nr X/54/03 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

1506 –

Rady Gminy Kotla z dnia 14 marca w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w postaci dożywiania uczniów w okresie nauki w szkołach

 

1507 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Oleśnica

 

1508 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia na 2005 r. regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepłowody

 

1509 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieplowody

 

1510 –

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie dopłat do ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców usług kanalizacyjnych

 

1511 –

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowa Ruda

 

1512 –

Rady Gminy Rudna z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól w Rudnej do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

1513 –

Rady Gminy Rudna z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkól w Chobieni do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

1514 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Żukowice na lata 2005–2009

 

1515 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żukowice

 

1516 –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Modła

 

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ WE WROCŁAWIU:

1517 –

z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Nowa Ruda na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

1518 –

z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Dobromierz na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 

1519 –

z dnia 21 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Kłodzko na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

1520 –

z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Miasta Lubina na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu

 

1521 –

z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Boguszów – Gorce na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

1522 –

z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Bystrzyca Kłodzka na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

1523 –

z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Gromadka prognozy kwoty długu

 

1524 –

z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Ścinawa na 2005 r. prognozy kwoty długu

 

1525 –

z dnia 4 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Świdnica na 2005 r. oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 

1526 –

z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Kudowa Zdrój na 2005 r. prognozy kwoty długu

 

1527 –

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Krotoszyce na 2005 r. prognozy kwoty długu

 

ZARZĄDZENIE:

1528 –

Starosty Bolesławieckiego z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Bolesławieckiego

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1969

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP