Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 71 - Wrocław, 22.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

1529 –

Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęć wody “Brzezinka” “Aleja Marzeń” i “Karpno” dla miasta Lądek Zdrój, powiat Kłodzko w województwie dolnośląskim

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1530 –

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania, kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 

1531 –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 stycznia 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

 

1532 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. o zmianie uchwały nr XX/206/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

1533 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. o zmianie uchwały nr V/55/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bolesławiec

 

1534 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. o zmianie uchwały nr VII/83/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec

 

1535 –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/51/03 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie sieci publicznych gimnazjów samorządowych i granic ich obwodów

 

1536 –

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia terminów rozliczenia inkasentów (sołtysów) z tytułu pobranych wpłat gotówkowych

 

1537 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy oraz sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych

 

1538 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Strzelin, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych podmiotom określonym w art. 118 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

 

1539 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

 

1540 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy mieszkaniowej “Zawiszów” w Świdnicy, dla obszaru ograniczonego od północy – granicą administracyjną miasta, od wschodu – skarpą oddzielającą tereny zalewowe rzeki Bystrzycy, od południa – granicą terenów zainwestowanych Osiedla Zawiszów i od zachodu – projektowanym przebiegiem ulicy Kazimierza Wielkiego

 

1541 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 148/XIX/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad umieszczania szyldów, reklam i anten na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Nowa Ruda

 

1542 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda

 

1543 –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Olszynie

 

1544 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jedlina Zdrój

 

1545 –

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Jedlina Zdrój

 

1546 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXIV/200/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich pobierania

 

1547 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

1548 –

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Kłodzko

 

1549 –

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mieroszów

 

1550 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz

 

1551 –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Placu

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1552 –

Rady Gminy Cieszków z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie wysokości opłaty administracyjnej*

 

1553 –

Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

 

1554 –

Rady Gminy Osiecznica z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2005

 

1555 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, kryteria i tryb przyznawania nagród, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych Gminy Bolesławiec

 

1556 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla wsi Brzeźnik, Mierzwin, Nowa i Ocice . . .

 

1557 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

1558 –

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Zakładu Obsługi Szkół w Bolesławcu do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

1559 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości

 

1560 –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Dziadowa Kłoda podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania

 

1561 –

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grębocice

 

1562 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego, oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania, a także tryb i kryteria nagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stoszowice

 

1563 –

Rady Gminy Stoszowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoszowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

1564 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorcy ubiegającym się o koncesję na wytwarzanie ciepła

 

1565 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o przedsiębiorcy ubiegającym się o koncesję na wytwarzanie ciepła

 

Pełna treść (PDF)


* uchwała została zaskarżona do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

liczba wejść: 2154

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP