Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 175 - Wrocław, 08.09.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3178 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w roku szkolnym 2005/2006

 

3179 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla studentów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w roku akademickim 2005/2006

 

3180 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/44/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie lwóweckim kończących się maturą

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3181 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu

 

3182 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie miasta i gminy Gryfów Śląski dodatków do wynagrodzenia

 

3183 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej

 

3184 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto i Gminę Lwówek Śląski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

3185 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/364/02 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Polkowice

 

3186 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, trybu ich pobierania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 

3187 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić - z dowozem do miejsca zamieszkania

 

3188 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej przyznanych pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych Gminy Bierutów

 

3189 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

3190 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bierutowie

 

3191 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/166/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3192 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w obrębie wsi Dobroszyce

 

3193 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wisznia Mała na stałe obwody głosowania

 

3194 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy

 

3195 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

3196 -

Starosty Jaworskiego z dnia 8 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu jaworskiego w 2005 roku

 

OBWIESZCZENIE:

3197 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Polkowicach

 

INFORMACJE:

3198 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej "ODRA" z siedzibą w Oławie

 

3199 -

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1862

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP