Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 177 - Wrocław, 12.09.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

3203 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2005 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wrocławiu

16906

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3204 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/137/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

16908

3205 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/165/2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, osób pełnoletnich lub kuratorów z opłat za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych Powiatu Oławskiego

16908

3206 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/154/2004 Rady Powiatu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

16909

3207 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/153/2004 Rady Powiatu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

16915

3208 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/135/2004 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

16915

3209 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/111/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu polkowickiego

16919

3210 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/112/04 Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

16923

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ:

3211 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół: Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zawidowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

16926

UCHWAŁA RADY GMINY:

3212 -

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

16926

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

3213 -

zawarte w dniu 4 lipca 2005 r. pomiędzy Powiatem Trzebnickim a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Gminie realizacji zadania "Budowa chodnika z odwodnieniem wzdłuż drogi powiatowej w Piotrowiczkach, gmina Wisznia Mała"

16927

3214 -

zawarte w dniu 31 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Prezydentem Legnicy w sprawie powierzenia Gminie Legnica przeprowadzenia inwentaryzacji wierzytelności stanowiących podstawę dochodów środka specjalnego

16928

DECYZJA:

3215 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 17 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "BEPEC" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie

16931

OBWIESZCZENIE:

3216 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 5 września 2005 r.

16935

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1806

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP