Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 75 - Wrocław, 28.04.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁYT RAD POWIATÓW:

1609 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/01/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego

 

1610 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/89/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

1611 -

Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1612 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji związanych z wykonywaniem zadań określonych ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 

1613 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 29 listopada 2004 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/37/04 z dnia 27 września 2004 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji na cele publiczne podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonywania zadania zleconego związanego z realizacją zadań publicznych Gminy Szczawno Zdrój

 

1614 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

1615 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/245/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie wysokości i poboru opłaty targowej

 

1616 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 2 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 

1617 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kowary w roku

 

1618 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/69/03 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 29 września 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Twardogóra

 

1619 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Legnicy

 

1620 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Głuszyca

 

1621 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, pedagoga, logopedy oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

1622 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bardo

 

UCHWAŁY RADY MIASTA I GMINY:

1623 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Prochowice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1624 -

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1625 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

1626 -

Rady Gminy w Pęcławiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

1627 -

Rady Gminy Kotla z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

1628 -

Rady Gminy Czernica z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czernica

 

1629 -

Rady Gminy Cieszków z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieszków

 

1630 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kobierzyce

 

1631 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie uznania drzewa za pomnik przyrody

 

1632 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie poboru w drodze inkasa zobowiązania pieniężnego i podatku od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

1633 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty targowej i podatku od posiadania psów na terenie Gminy Podgórzyn

 

1634 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli na 2005 rok, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

1635 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

1636 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Legnickie Pole na lata 2005-2009

 

1637 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych

 

1638 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stare Bogaczowice

 

1639 -

Rady Gminy Wińsko z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

 

1640 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Złotoryja

 

1641 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały Rady Gminy Jemielno nr XXIX/180/04 z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 

1642 -

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego w drodze inkasa

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIA:

1643 -

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Miękini

 

1644 -

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Głosce

 

1645 -

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 w Karczycach

 

DECYZJE:

1646 - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Gminy i Miasta Lwówek Śląski prowadzącej działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Lwówku Śląskim 
1647 - Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 15 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o. o. z siedzibą w Lubaniu 

OBWIESZCZENIA:

1648 -

Starosty Złotoryjskiego z dnia 12 kwietnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo – kartograficznego kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla miasta Złotoryja

 

1649 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Zgorzeleckiego

 

INFORMACJE:

1650 -

Starosty Lwóweckiego o pracach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2004 roku ...

 

1651 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Energetyki Cieplnej w Kamiennej Górze Spółka z o.o.

Pełna treść (PDF)
liczba wejść: 2109

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP