Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 77 - Wrocław, 02.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1669 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

 

1670 –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Statutu Miejsko--Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mirsku

 

1671 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/95/03 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 października 2003 r. w sprawie zasad przejęcia przez miasto Karpacz obowiązków w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wprowadzenia powszechnej zryczałtowanej opłaty

 

1672 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraszów na obszarze gminy Międzybórz

 

1673 –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ose

 

1674 –

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 18 marca 2005 r. o zmianie uchwały nr XXIII/150/04 z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej

 

1675 –

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ścinawa

 

1676 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

 

1677 –

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bielawa

 

1678 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu ustalenia i wypłacania dodatków do wynagrodzenia oraz obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Góra

 

1679 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

1680 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/392/02 Rady Miejskiej w Górze z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz dyrektorów i wicedyrektorów

 

1681 –

Rady Miejskiej w Górze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/38/03 Rady Miejskiej w Górze z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie obniżenia i zwolnienia z podatku od nieruchomości, nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w przypadku utworzenia nowych, stałych miejsc pracy na terenie gminy Góra oraz innych zwolnień

 

1682 –

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawor pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

1683 –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierutów

 

1684 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy placu w Jelczu-Laskowicach

 

1685 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy placu w rejonie ulicy polnej w Oławie

 

1686 –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy skweru położonego w rejonie Placu Zamkowego w Oławie

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

1687 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1688 –

Rady Gminy Borów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ludów Śląski

 

1689 –

Rady Gminy Borów z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski

 

1690 –

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Grębocice

 

1691 –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/108/2000 z dnia 27 marca 2000 r. dotyczącej ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminów płatności podatków stanowiących dochody budżetu gminy

 

1692 –

Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia za pomniki przyrody 19 drzew z gatunku dąb szypułkowy (Quercus rober) rosnących na działce gruntu 155/3 obręb Sokołowice AM – 2 i na granicy działek gruntu nr 665 AM – 2 i 404/88 AM – 3 obręb Boguszyce, gmina Oleśnica

 

1693 –

Rady Gminy Świdnica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Świdnica

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1694 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 19 kwietnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Gminy Góra prowadzącej działalność w formie komunalnego zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Górze

 

LISTA BIEGŁYCH:

1695 –

lista biegłych psychiatrów i psychologów ustanowionych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy

Pełna treść (PDF)
liczba wejść: 1963

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP