Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 182 - Wrocław, 16.09.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3231 –
Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2005/2006 na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Budżetu Państwa  
 17533
3232 –
Rady Powiatu w Lubinie z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach  i placówkach oświatowych na 2005 rok  
 17542
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3233 –
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określania wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2005  
 17542
3234 –
Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXXVII/212/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki nagród, dodatku mieszkaniowego i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Leśna w roku 2005  
 17548
3235 –
Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej dla przedsiębiorców na zatrudnienie w zakresie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gminy Wałbrzych  
 17550
3236 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielenia dotacji z budżetu Gminy Wrocław, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  
 17568
3237 –
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie taryfy opłat za usługi przewozowe transportu zbiorowego świadczone przez Gminę Miasto Świdnica  
 17571
3238 –
Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad organizacji i ponoszenia opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym  
 17571
3239 –
Rady Miejskiej Lądka Zdroju z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
 17572
3240 –
Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Mieroszów  
 17581
3241 –
Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla osób pełniących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych  
 17581
3242 –
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień przyznawanych  w Gminie Miasto Świdnica w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki  
 17582
3243 –
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Smolcu  
 17583
3244 –
Rady Miasta Bolesławiec z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie miasta Bolesławiec do kategorii dróg gminnych  
 17585
3245 –
Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 5 września 2005 r. w sprawie upoważnienia kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzyborzu  
 17585
UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:
3246 –
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr VII/43/99 Rady Gminy Prusice z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie gminy Prusice  
 17586
3247 –
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr VII/44/99 Rady Gminy Prusice z dnia 27 lutego 1999 r. w sprawie utworzenia gimnazjów, ustalenia sieci oraz granic ich obwodów na terenie gminy Prusice  
 17586
3248 –
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr L/293/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach podstawowych i gimnazjach  
 17587
3249 –
Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłat adiacenckich na terenie gminy Prusice  
 17589
UCHWAŁY RAD GMIN:
3250 –
Rady Gminy Siekierczyn z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Siekierczyn  
 17589
3251 –
Rady Gminy Siekierczyn z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian  w uchwale dotyczącej regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w Gminie Siekierczyn  
 17594
3252 –
Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów: gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mściwojów do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
 17595
3253 –
Rady Gminy Mściwojów z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych pozbawionych opieki psów na ternie gminy Mściwojów  
 17595
3254 –
Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXV/152/05 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata  
 17596
3255 –
Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXV/154/05 Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Dziadowa Kłoda  
 17597
3256 –
Rady Gminy Grębocice z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia na terenie Gminy Grębocice miejsc przeznaczonych do użytku publicznego jako strefy wolnej od dymu tytoniowego  
 17597
INNE AKTY PRAWNE:
DECYZJA:
3257 –
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 2 września 2005 r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „ODRA” z siedzibą w Oławie  
 17598
INFORMACJE:
3258 –
o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla BOT Elektrownia Turów S.A. z siedzibą w Bogatyni  
 17599
3259 –
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Szklarskiej Porębie  
 17600
3260 –
o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła oraz koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Agencji Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie  
 17600

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2013

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP