Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 78 - Wrocław, 04.05.2005 r.

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1696 –

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1697 –

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadywmiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Chojnów

 

1698 –

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 2 marca 2005 r. w sprawie regulaminu cmentarza komunalnego w Środzie Śląskiej

 

1699 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, stanowiących przedmiot użytkowania wieczystego bądź współużytkowania wieczystego osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży

 

1700 –

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

1701 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

1702 –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1703 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

1704 –

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych przyjmowanych do ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych

 

1705 –

Rady Miasta i Gminy Gryfów Śląski z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski

 

1796 –

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Prochowice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1707 –

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/26/03 Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 7 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

1708 –

Rady Gminy w Miękini z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku: motywacyjnego, funkcyjnego, i za warunki pracy oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miękinia w 2005 roku

 

1709 –

Rady Gminy Ruja z dnia 4 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno--wychowawcze

 

1710 –

Rady Gminy Oława z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie tworzenia Straży Gminnej

 

1711 –

Rady Gminy Olawa z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XXXVII/389/2002 z dnia 10 września 2002 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w gminie Oława

 

1712 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zgorzelec

 

1713 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji, deklaracji oraz załączników

 

1714 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Bielany Wrocławskie

 

1715 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie podziału sołectwa Rolantowice – Budziszów oraz utworzenia sołectwa Rolantowice i sołectwa Budziszów

 

1716 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 26 sierpnia 2004 r. nr XXX/373/04 Rady Gminy w Kobierzycach dotyczącej szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 

1717 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu na pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

 

1718 –

Rady Gminy Marciszów z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

1719 –

Rady Gminy Rudna z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/160/04 Rady Gminy Rudna z dnia 18 października 2004 r. w sprawie określania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 

1720 –

Rady Gminy Rudna z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na tereni gminy Rudna

 

1721 –

Rady Gminy w Udaninie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Udanin

Pełna treść (PDF)
liczba wejść: 2035

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP