Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 79 - Wrocław, 05.05.2005 r.

ROZPORZĄDZENIA:

1722 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz – Laskowice, Leśna, Lubin, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów

 

1723 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw w 2005 r.

 

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1724 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Dolnośląskiego z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

1725 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Województwa Dolnośląskiego

 

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1726 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym oraz ośrodku wsparcia

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1727 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości gruntowych, dla których prawo użytkowania wieczystego powstało przed dniem 27 maja 1990 r. stanowiących własność Miasta Jeleniej Góry, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe i udzielania bonifikaty od ceny sprzedaży

 

1728 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej Górzyniec w Piechowicach

 

1729 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 3 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie MPZP Stradomia Wierzchnia

 

1730 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Polkowice

 

1731 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów na rok 2005

 

1732 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli prowadzących gimnastykę korekcyjną w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów

 

1733 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli w palcówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołów na rok 2005

 

1734 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia, zasady obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród w 2005 roku

 

1735 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Niemcza

 

1736 -

Rady Miejskiej w Niemczy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Niemcza

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1737 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/442/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- -wychowawcze

 

1738 -

Rady Gminy w Miękini z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miękinia

 

1739 -

Rady Gminy Wińsko z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

 

1740 -

Rady Gminy Wińsko z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2005 roku

Pełna treść (PDF)
liczba wejść: 2103

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP