Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 80 - Wrocław, 06.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1741 –

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie kwalifikowania oraz odpłatności za pobyt w Powiatowym Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Środowiskowym Domu Samopomocy w Wołowie, jak również określenia szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat

 

1742 –

Rady Powiatu Trzebnickiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Trzebnicki dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia w roku 2005

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1743 –

Rady Miasta Wałbrzych z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od obowiązku realizacji tych zajęć oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół

 

1744 –

Rady Miasta Wałbrzych z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/149/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego w części należącej do kompetencji Gminy Wałbrzych jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja

 

1745 –

Rady Miasta Wałbrzych z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

 

1746 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Wilczyn

 

1747 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Oborniki Śląskie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

1748 –

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Muzeum Miejskiemu “Dom Gerharda Hauptmanna” w Jeleniej Górze

 

1749 –

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pieszyce

 

1750 –

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania imienia “Placu Pionierów Ziemi Trzebnickiej” skwerowi położonemu w Trzebnicy u zbiegu ulic Żołnierzy Września i Obrońców Pokoju

 

1751 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Złotoryi i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Złotoryi

 

1752 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi

 

1753 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum nr 1 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Gimnazjum nr 1 w Złotoryi i Liceum Ogólnokształcącego w Złotoryi

 

1754 –

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektora Gimnazjum nr 2 w Złotoryi do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Złotoryja, uczęszczających do Gimnazjum nr 2 w Złotoryi i Zespołu Szkół Zawodowych wZłotoryi

 

1755 –

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2005 roku

 

1756 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Głogowie do wydawania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni zamieszkałym na terenie Głogowa

 

1757 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na osiedlu Fabryczna w Głogowie

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1758 –

Rady Gminy w Czernicy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren w obrębie wsi Dobrzykowice

 

1759 –

Rady Gminy w Czernicy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Ratowicach

 

1760 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Długołęce

 

1761 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla osób, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – z dowozem do miejsca zamieszkania

 

1762 –

Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego posiłku dziennie dla dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole

 

1763 –

Rady Gminy Długołeka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka

 

1764 –

Rady Gminy Długołeka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Pruszowice

 

1765 –

Rady Gminy Długołeka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Ramiszów

 

1766 –

Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

1767 –

Rady Gminy w Grębocicach z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Grębocice

 

1768 –

Rady Gminy w Radwanicach z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

1769 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego “TERM – HYDRAL” Spółka z o.o. siedzibą we Wrocławiu

Pełna treść (PDF)
liczba wejść: 2107

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP