Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 189 - Wrocław, 22.09.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3279 -
Rady Powiatu w Oławie z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe  
 18463
3280 -
Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ośrodków budżetu państwa  
 18467
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3281 -
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Lubin do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  
 18468
3282 -
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  
 18468
3283 -
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie rodzaju wyróżnień  i wysokości nagród za osiągnięcie wysokich wyników sportowych dla zawodników  i trenerów Gminy Strzegom oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania  
 18469
3284 -
Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 54/X/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 maja 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piława Górna w latach 2003-2008, zmienionej uchwałą nr 76/XIV/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 24 września 2003 r.  
 18470
3285 -
Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały nr 24/V/2003 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 8 stycznia 2003 r.  w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piława Górna  
 18471
3286 -
Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia granic obwodu Szkoły Podstawowej nr 2 im. Żołnierzy z Monte Cassino w Polanicy Zdroju, ul. Wojska Polskiego 23  
 18472
3287 -
Rady Miasta Oleśnicy z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy  
 18473
3288 -
Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bieganówka dotyczących zmiany określenia rodzajowego miejscowości Bieganówek w Gminie Radków  
 18475
3289 -
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielawa  
 17476
3290 -
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Placówek Oświaty w Bielawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bielawa  
 18477
UCHWAŁY RAD GMIN:
3291 -
Rady Gminy Dobromierz z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Szymanów, gmina Dobromierz  
 18478
3292 -
Rady Gminy Dobromierz z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 148/4 położonej we wsi Pietrzyków  
 18481
3293 -
Rady Gminy Oława z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego kopalni kruszywa naturalnego „Bystrzyca Oławska”, położonego w obrębie wsi Bystrzyca, gmina Oława  
 18485
3294 -
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy Południowej na terenie Malczyc  
 18489
3295 -
Rady Gminy Malczyce z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy Gajowa na terenie Malczyc  
 18491
3296 -
Rady Gminy Miękinia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Mrozów  
 18493
3297 -
Rady Gmini Miekinia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy  w miejscowości Krępice  
 18496
3298 -
Rady Gminy Miekinia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn  
 18497
3299 -
Rady Gminy Miekinia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Brzezinka  
 18498
3300 -
Rady Gminy Miekinia z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Lutynia  
 18499
3301 -
Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży mieszkań komunalnych ich dotychczasowym najemcom oraz zasad udzielania bonifikat przy ich sprzedaży  
 18500
3302 -
Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Iwinach  
 18501
3303 -
Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Kotowicach  
  18503
INNE AKTY PRAWNE:
OGŁOSZENIE:
3304 -
Starosty Lubińskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w celu uzupełnienia składu  
 18505
INFORMACJE:
3305 -
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań Sp. z o.o. z siedzibą w Lubaniu  
 18505
3306 -
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Świdnicy Spółka z o.o.  
 18506

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1840

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP