Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 88 - Wrocław, 18.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

1902 –

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom oświatowych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa Dolnośląskiego dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

1903 –

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, za wysługę lat, oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli

 

1904 –

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 

1905 –

Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

1906 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie gminy Pieńsk, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów

 

1907 –

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pieńsk

 

1908 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Ząbkowice Śląskie

 

1909 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków funkcyjnych dla dyrektorów i innych stanowisk funkcyjnych w szkołach i przedszkolach na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śląskie

 

1910 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków dla nauczycieli za warunki pracy

 

1911 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny zastępstw doraźnych

 

1912 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

1913 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom

 

1914 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

 

1915 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ząbkowice Śląskie

 

1916 –

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie likwidacji drogi

 

1917 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad zbywania udziałów w spółkach kapitałowych

 

1918 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Miasta Świdnicy

 

1919 –

Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

 

1920 –

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 48/VII/99 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie w sprawie ustalenia sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda

 

1921 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w Pietrzykowicach

 

1922 –

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 

1923 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/331/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania na pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia w 2005 roku nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Miasto Szklarska Poręba

 

1924 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/121/04 z dnia 10 listopada 2004 r. dotyczącej określenia zasad wynagradzania nauczycieli na 2005 rok oraz ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

1925 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/05 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

1926 –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżów Sudecki

 

1927 –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jeżów Sudecki

 

1928 –

Rady Gminy Udanin z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Udanin na rok 2005

 

1929 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gaworzyce

 

1930 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/133/05 z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Gaworzyce

 

1931 –

Rady Gminy Warta Bolesławiecka z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Warta Bolesławiecka

 

1932 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Żukowice

 

1933 –

Rady Gminy Krośnice z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania imienia Jana Pawła II placowi w miejscowości Krośnice

 

1934 –

Rady Gminy Kotla z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kotla

 

1935 –

Rady Gminy Kotla z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad umieszczania reklam na obiektach i terenach Gminy Kotla i pobierania opłat z tego tytułu

 

1936 –

Rady Gminy Ruja z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Ruja

 

1937 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkującym na terenie gminy Gaworzyce

 

1938 –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/126/05 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

1939 –

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowego Zespołu Oświaty w Miękini do wydania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Miękinia

 

1940 –

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Samorządowego Ośrodka Kultury w Miękini

 

1941 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radomierzycach

 

1942 –

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicom w Biestrzykowie

 

INNE AKTY PRAWNE:

OGŁOSZENIE:

1943 –

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 maja 2005 r. w sprawie rejestru domów pomocy społecznej województwa dolnośląskiego

 

INFORMACJA:

1944 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych dla Zakładów Samochodowych “JELCZ” Spółka Akcyjna z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2012

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP