Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 208 - Wrocław, 07.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3399 –
Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 22 września 2005 r. o zmianie uchwały  w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców, opiekunów prawnych, kuratorów z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej  w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej  
 
3400 –
Rady Powiatu w Miliczu z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów  
 
3401 –
Rady Powiatu w Miliczu z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Milicki  
 
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3402 –
Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Zalesia we Wrocławiu  
 
3403 –
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 85/1, am. 28 w Sycowie  
 
3404 –
Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę  nr XXXIII/312/01 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r.  w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy  i Miasta Środa Śląska  
 
UCHWAŁY RAD GMIN:
3405 –
Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Chrząstawa Wielka  
 
3406 –
Rady Gminy w Mietkowie z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mietkowie nadanego uchwałą nr XV/94/2004 Rady Gminy w Mietkowie z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie utworzenia Statutu GOPS w Mietkowie  
 
3407 –
Rady Gminy w Chojnowie z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, dróg o znaczeniu lokalnym  
 
3408 –
Rady Gminy w Przewornie z dnia 16 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewornie  
 
INNE AKTY PRAWNE:
OBWIESZCZENIE:
3409 –
Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław  
 
INFORMACJA:
3410 –
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpisie zabytków archeologicznych do rejestru zabytków  
 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1895

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP