Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 92 - Wrocław, 24.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

 2001 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Zagrodno w okręgu wyborczym nr 6 .

 

 2002 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków w okręgu wyborczym nr 9

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 2003 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/170/2005 Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

 

 2004 -

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego nauczycielom szkół i placówek prowadzonych przez powiat legnicki wysokość dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 

 2005 -

Rady Powiatu w Legnicy z dna 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz pozostałych insygniów powiatu legnickiego

 

 2006 -

Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXI/96/99 Rady Powiatu Lubańskiego z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu lubańskiego .............

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2007 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XI/371/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

 

 2008 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr LII/802/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 czerwca 1998 r. w sprawie obowiązków spoczywających na osobach utrzymujących zwierzęta domowe na terenie miasta Wrocławia

 

 2009 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Bierutowskiej we Wrocławiu

 

 2010 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Osi Inkubacji we Wrocławiu

 

 2011 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XLIX/697/98 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wrocław

 

 2012 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXVI/2144/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 września 2004 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto

 

 2013 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy i wychowanków zamieszkałych na terenie gminy Wrocław

 

 2014 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 11 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenia

 

 2015 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 25 kwietnia 2005 r. zmieniająca Statut Legnicy .

 

 2016 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Złotoryi

 

 2017 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania na terenie miasta i gminy Głuszyca bezpańskich zwierząt i zapewnienia im właściwej opieki 

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

 2018 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Prusice – część południowo-wschodnia

 

 2019 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 215/5 położonej we Wszemirowie na obszarze gminy Prusice

 

 2020 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wiązów

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2021 -

Rady Gminy w Kostomłotach z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kostomłoty

 

 2022 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

 2023 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 18 marca 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczególnych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Żórawina

 

 2024 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno .

 

 2025 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Zagrodno określającej regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Zagrodno

 

 2026 -

Rady Gminy Jemielno z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia trybu i przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia w pracy pedagogicznej

 

 2027 -

Rady Gminy Osiecznica z dna 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Osiecznica

 

 2028 -

Rady Gminy Osiecznica z dna 31 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XVI/185/ /2004 Rady Gminy Osiecznica z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

 2029 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 

 2030 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Marcinowice

 

 2031 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Dzierżoniów

 

 2032 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu zasiłku celowego i zasiłku okresowego przyznanego pod warunkiem zwrotu w części lub w całości oraz przyznaną pomoc rzeczową

 

 2033 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowa Ruda dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

 2034 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Ruda

 

 2035 -

Rady Gminy w Udaninie z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Udanin .

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2207

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP