Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 93 - Wrocław, 25.05.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

 2036 –

Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 30 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad udzielania przez Powiat Świdnicki dotacji szkołom niepublicznym

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2037 –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru

 

 2038 –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

 

 2039 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych oświaty w gminie i mieście Nowogrodziec

 

 2040 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wałbrzycha

 

 2041 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie dokonania zmian w uchwale nr XXXVIII/206/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie miasta Wałbrzycha

 

 2042 –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu – jednostce budżetowej Gminy Wałbrzych

 

 2043 –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie opłaty administracyjnej

 

 2044 –

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej

 

 2045 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

 2046 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/322/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielanie dotacji z budżetu miasta Szklarska Poręba, sposobu rozliczenia dotacji oraz kontroli wykonania zleconego zadnia podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 

 

 2047 –

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nieruchomości przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 2048 –

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/125/04 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego w 2005 roku, określenia stawek podatku od nieruchomości, środków transportowych, od posiadania psów oraz stawek opłaty administracyjnej i targowej 

 

 2049 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty prolongacyjnej

 

 2050 –

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie trybu postępowania
o udzielnie dotacji z budżetu Gminy Miasto Świdnica dla wspólnot mieszkaniowych, określenia sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zadania

 

 2051 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 19 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2052 –

Rady Gminy Oława z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława z dnia 26 lutego 2003 r. nr V/35/2003 w sprawie poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa

 

 2053 –

Rady Gminy Kłodzko z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie zwolnień i ulg w podatku od nieruchomości będących we władaniu przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis

 

 2054 –

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na ternie gminy Kobierzyce dla przedsiębiorców, stanowiących pomoc de minimis 

 

 2055 –

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu je rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

 

 2056 –

Rady Gminy Malczyce z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Malczyce

 

 2057 –

Rady Gminy Żukowice z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie trybu postępowania
o udzielenie z budżetu Gminy Żukowice dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

 

 2058 –

Rady Gminy Sulików z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

 

 2059 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy

 

 2060 –

Rady Gminy w Walimiu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia nr 196/2005 Wójta Gminy Walim w sprawie wprowadzania na terenie Gminy Walim ograniczenia sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów alkoholowych
w dniach 5–8 kwietnia 2005 r.

 

 2061 –

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Chojnów .

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

 2062 –

zawarte w dniu 1 lutego 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Legnickiego a Burmistrzem Miasta Chojnowa w sprawie powierzenia Miastu zadania w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta

 

 2063 –

zawarte w dniu 30 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego polegającego na prowadzaniu punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii

 

INFORMACJA:

 2064 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego o udzielenie koncesji na przesyłanie i dystrybucje oraz obrót ciepłem dla Przedsiębiorstwa Serwisowego Zespołu Elektrociepłowni Wrocław Sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

 

LISTA BIEGŁYCH:

 2065 –

uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2120

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP