Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 213 - Wrocław, 12.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:
ZARZĄDZENIE:
3419 –
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 października 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Marciszów, w okręgu wyborczym nr 3 .

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3420 –
Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 16 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/44/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 150, poz. 1978; z 2002 r. Nr 159, poz. 2141; z 2003 r. Nr 67, poz. 1514) .

3421 –
Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowo obowiązkowego wymiaru zajęć dla niektórych nauczycieli

3422 –
Rady Powiatu w Jaworze z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXVI/134/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

3423 –
Rady Powiatu w Jaworze z dnia 16 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XXVI/135/04 Rady Powiatu w Jaworze z dnia 29 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na terenie Powiatu Jaworskiego

3424 –
Rady Powiatu w Jaworze z dnia 16 września 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Jaworze

3425 –
Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/44/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2001 r. Nr 150, poz. 1978; z 2002 r. Nr 159, poz. 2141; z 2003 r. Nr 67, poz. 1514) .

3426 –
Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/45/05 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

3427 –
Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 22 września 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/44/95 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Lwóweckim kończących się maturą

3428 –
Rady Powiatu w Miliczu z dnia 22 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów .

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3429 –
Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 26 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy „Ordynacja podatkowa” oraz opiniowania wierzytelności wynikających z ustawy – „Ordynacja podatkowa” .

3430 –
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .

3431 –
Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 2 września 2005 r. zmieniająca uchwały: nr 15/LVI/98 z dnia 6 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych i nr 28/LVI/98 z dnia 29 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali użytkowych .

3432 –
Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 15 września 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kowarach .

3433 –
Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 września 2005 r. w sprawie zwolnienia od opłat za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zgłoszenie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej .

3434 –
Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Bielawa oraz gruntów z nimi związanych .

3435 –
Rady Miasta Bielawy z dnia 28 września 2005 r. z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XX/147/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, wprowadzenie przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego oraz określenia ulg i wzoru dokumentów potrzebnych przy korzystaniu z ulg w przejazdach pojazdami lokalnego transportu zbiorowego

UCHWAŁY RAD GMIN:
3436 –
Rady Gminy Długołęka z dnia 8 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr IV/31/2002 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Długołęka .

3437 –
Rady Gminy Długołęka z dnia 8 września 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z potwierdzaniem prawa do świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni, zamieszkałym na terenie Gminy Długołęka

3438 –
Rady Gminy Gaworzyce z dnia 20 września 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

3439 –
Rady Gminy Rudna z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudnej . 

INNE AKTY PRAWNE:
DECYZJA:
3440 –
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 30 września 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła CLIMA – HEAT Spółka Jawna Andrzej Migdalski, Jan Wierzbicki z siedzibą w Jeleniej Górze.

OBWIESZCZENIE:
3441 –
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 3 października 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Walimiu przeprowadzonych w dniu 2 października 2005 r.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1874

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP