Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 220 - Wrocław, 20.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW:
3483 –
Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr LIV/317/2002 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym  
 
3484 –
Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych  
 
3485 –
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 września 2005 r. zmieniająca uchwałę  w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą  
 
UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:
3486 –
Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie ulg w podatku od nieruchomości, udzielanych przedsiębiorcom tworzącym nowe inwestycje i nowe miejsca pracy na terenie Gminy Miejskiej Lubin w ramach pomocy de minimis  
 
3487 –
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Syców  
 
3488 –
Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ziębice  
 
3489 –
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia cen urzędowych i opłat dodatkowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Dzierżoniowa, określenia osób uprawnionych do korzystania z przejazdów ulgowych oraz wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu  
 
3490 –
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Miasta Legnicy dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych  
 
3491 –
Rady Miasta Piechowice z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały  nr 268/XLV/98 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 10 lutego 1998 r. dotyczącej zasad zbywania lokali użytkowych i nieruchomości wykorzystywanych na cele użytkowe stanowiących własność Gminy Piechowice  
 
3492 –
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych  
 
3493 –
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli prowadzących zajęcia o różnym pensum godzin w Gminie Lądek Zdrój  
 
3494 –
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany do uchwały nr XXVIII/160/05 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Lubomierz  
 
UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:
3495 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej  
 
3496 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiązów na lata 2005–2009”  
 
3497 –
Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 1 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiązów  
 
UCHWAŁY RAD GMIN:
3498 –
Rady Gminy Domaniów z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Domaniów, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym  
 
3499 –
Rady Gminy Rudna z dnia 22 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały  nr XXVII/184/04 Rady Gminy Rudna z dnia 17 grudnia 2004 r. dotyczącej zasad  i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonywania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach  
 
3500 –
Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dla określenia statutów jednostek pomocniczych Gmin Podgórzyn  
 
3501 –
Rady Gminy Sulików z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie  
 
3502 –
Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 września 2005 r. zmieniająca uchwałę  nr XXXV/196/2002 z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2002 – 2006 oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych członków wspólnoty samorządowej Gminy Osiecznica ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rad Gminy Osiecznica nr V/38/2003 z dnia 28 lutego 2003 r., nr X/55/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. i nr XXI/112/2004 z dnia 28 maja 2004 r.  
 
INNE AKTY PRAWNE:
OBWIESZCZENIE:
3503 –
Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 8 października 2005 r. w wprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Polkowicach  
 
INFORMACJA:
3504 –
o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Ciepłownia Złoty Stok „TERMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Złotym Stoku  
 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1769

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP