Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 224 - Wrocław, 26.10.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3511 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego na terenie miasta Boguszów-Gorce, obręb Kuźnice Świdnickie

 

3512 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego cmentarza komunalnego przy ul. 1 Maja, na terenie działki Nr 582

 

3513 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 8 września 2005 r. w sprawie ustanowienia ograniczenia co do korzystania z urządzeń, z których emitowany hałas może negatywnie oddziaływać na środowisko na obszarze gminy Strzegom

 

3514 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/227/04 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę na terenie miasta Świebodzice .

 

3515 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 16 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/126/03 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Świebodzice

 

3516 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 23 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Mirsk

uchwalenia Statutu Gminy Mirsk

 

3517 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 23 września 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej następujących ulic w Polkowicach: Kilińskiego, Szkolna, Rynek, Pocztowa, Chrobrego, Plac Wolności, Plac Piastów

 

3518 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 

3519 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 27 września 2005 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie

 

3520 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/184/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa

 

3521 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie gminy Trzebnica .

 

3522 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu gminnych placów zabaw

 

3523 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wnoszenia i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta Żarów .

 

3524 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ścinawa

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3525 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Prusicach

 

UCHWAŁA RADY GMINY:

3526 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty za wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

3527 -

zawarte w dniu 20 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Jeleniogórskim a Gminą Szklarska Poręba w sprawie współdziałania organów prowadzących różne typy szkół połączone w zespół szkół oraz zasad finansowania Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Biathlonie w Szklarskiej Porębie

 

OBWIESZCZENIE:

3528 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 14 października 2005 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

 

Pełna treść

liczba wejść: 1944

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP