Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 102 - Wrocław, 09.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2177  –

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie trybu udzielania dotacji szkole niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej

 

2178  –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Legnickiego dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

 

2179  –

Rady Powiatu w Legnicy z dnia 28 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Legnickiego dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2180  –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie zasad udzielania pomocy publicznej przedsiębiorcom działającym na terenie gminy Świeradów Zdrój

 

2181  –

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 29 marca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr III/24/2002 Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów oraz poboru podatku, wysokości kosztów inkasa i określenia inkasentów

 

2182  –

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy miejskiej Zawidów realizujących nowe inwestycje

 

2183  –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Bolesławiec

 

2184  –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej

 

2185  –

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/208/05 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu poboru

 

2186  –

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, dodatku mieszkaniowego, zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń ze stosunku pracy nauczycielom wszystkich stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych

 

2187  –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława

 

2188  –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie opłat targowych na targowisku przy ul. 1 Maja w Jaworzynie Śląskiej

 

2189  –

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/6/98 z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa od osób fizycznych i innych jednostek, za wyjątkiem osób prawnych i państwowych jednostek nie mających osobowości prawnej oraz wyznaczenie inkasentów i ich wynagrodzenia oraz zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XV/51/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia wysokości rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gminy Jaworzyna Śląska na rok 2004

 

2190  –

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r. o zmianie uchwały nr III/34/02 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości, zmienionej uchwałą nr XI/121/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 15 października 2003 r.

 

2191  –

Rady Miasta w Dusznikach Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą „Remont i rewaloryzacja elewacji kamienic w Dusznikach Zdroju”

 

2192  –

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Lądku Zdroju nr XV/181/03 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie stawek dziennej opłaty targowej, terminów płatności i sposobu jej poboru.

 

2193  –

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości udzielanych w ramach pomocy de minimis

 

2194  –

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/226/05 Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bierutów

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

2195  –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń

 

2196  –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 30 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 146/XXVIII/05 Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Wleń

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2197  –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jerzmanowa

 

2198  –

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/150/2005 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jerzmanowa

 

2199  –

Rady Gminy Gaworzyce z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania

 

2200  –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Kamienica

 

2201  –

Rady Gminy Marcinowiece z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Chwałków

 

2202  –

Rady Gminy Marcinowice z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie utraty mocy uchwały nr VIII/46/03 Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 czerwca 2003 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Marcinowice

 

2203  –

Rady Gminy Długołęka z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mirków – część „A”

 

2204  –

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

2205  –

Rady Gminy Siekierczyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

2206  –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustalenia współczynnika korekcyjnego Xw dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 

INFORMACJA:

2207  –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych dla HUTMEN Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

 

LISTA BIEGŁYCH:

2208  –

uzupełnienie listy biegłych psychologów w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych dodatkowo przy Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze w roku 2005

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2154

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP