Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 103 - Wrocław, 10.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

 2209 –

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 marca 2005 r w sprawie ustanowienia Honorowej Odznaki Dolnego Śląska i przyjęcia wzoru, opisu, zasad i trybu jej nadawania oraz noszenia

 

UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU:

 2210 –

Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia 17 maja 2005 r w sprawie uchylenia uchwały ustalającej rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu wrocławskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2211 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 marca 2005 r w sprawie regulaminu określającego warunki przyznawania, obliczania i wypłacania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli, obowiązującego w 2005 roku

 

 2212 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 marca 2005 r w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bolków

 

 2213 –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 marca 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Bolków

 

 2214 –

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 kwietnia 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy i miasta Nowogrodziec

 

 2215 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Karpacz

 

 2216 –

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie zasad umieszczania reklam na gruntach, obiektach oraz urządzeniach gminnych i pobierania opłat z tego tytułu

 

 2217 –

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 maja 2005 r w sprawie nadania nazw ulic
w mieście Żarów

 

 2218 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23 maja 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na ternie gminy Oborniki Śląskie

 

 2219 –

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 23 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały nr 0150/IX/62/03 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 czerwca 2003 r w sprawie Statutu Gminy Oborniki Śląskie

 

 2220 –

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 25 maja 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej Świeradów Zdrój

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2221 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mściwojów

 

 2222 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Barycz

 

 2223 –

Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Drzymałowice

 

 2224 –

Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Godziszowa

 

 2225 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Grzegorzów

 

 2226 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Luboradz

 

 2227 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Marcinowice

 

 2228 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Mściwojów

 

 2229 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Niedaszów

 

 2230 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Siekierzyce

 

 2231 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Snowidza

 

 2232 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Targoszyn

 

 2233 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie statutu sołectwa Zimnik

 

 2234 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia społeczne w formie dożywiania dzieci, młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji, osób chorych, osób niepełnosprawnych

 

 2235 –

Rady Gminy Mściwojów z dnia 31 marca 2005 r w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki celowe i zasiłki okresowe

 

 2236 –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 22 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 

 2237 –

Rady Gminy Męcinka z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz określania granic ich obwodów na terenie gminy Męcinka

 

 2238 –

Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Krotoszyce regulaminu ustalającego wysokość stawek dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród i nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 

 2239 –

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 29 kwietnia 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia,
a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

 2240 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp z oo z siedzibą w Przemkowie

 


 
 

POROZUMIENIE:

 2241 –

zawarte w dniu 4 maja 2005 r pomiędzy Burmistrzem Krotoszyna a Wójtem Gminy Cieszków w sprawie lokalnego transportu zbiorowego

 

SPRAWOZDANIE:

 2242 –

z działalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku za rok 2004

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2035

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP