Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 235 - Wrocław, 17.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3653 -

Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania przez Powiat Ząbkowicki udziałów lub akcji

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3654 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Karpacz

 

3655 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 21 października 2005 r. w sprawie określenia szcze-gółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Wojcieszów, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

r. w sprawie określenia szcze-gółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności z tytułu należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Wojcieszów, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych
 

3656 -

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/116/04 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Wołów z tytułu należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

 

3657 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 28 października 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIX/168/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawa-nia nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godzi-ny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze spe-cjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2005 rok

r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Przemkowie nr XXIX/168/05 z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawa-nia nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za godzi-ny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze spe-cjalnego funduszu nagród, dodatku za warunki pracy oraz dodatku mieszkaniowego i innych składników wynagrodzenia na 2005 rok
 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3658 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prusice

terenie gminy Prusice
 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3659 -

Rady Gminy w Kunicach z dnia 25 października 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga

 

3660 -

Rady Gminy Mysłakowice z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bukowiec

2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bukowiec
 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3661 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 października 2005 r. ustalająca współ-czynnik korekcyjny X w. dla działalności w zakresie wytwarzania ciepła Zakładu Cie-płowniczego Term - Hydral Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1930

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP