Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 236 - Wrocław, 18.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

3662 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3663 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla niepublicznych placówek oświatowych

 

3664 -

Rady Powiatu w Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

Górze z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Góra

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3665 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu postępowania o udzielenie, rozliczenie i kontrolę wykorzystania dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, nie stanowiących własności gminy

 

3666 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej wraz z obszarem przyległym w obrębie obszaru rozwoju Ligota we Wrocławiu

 

3667 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych

 

3668 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych

 

3669 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 września 2005 r. w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg publicznych gminnych

 

3670 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych

Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych

 

3671 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych

kategorii dróg publicznych gminnych

 

3672 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg publicznych gminnych

 

3673 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 17 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża magnezytu Konstanty II w granicach gminy Bardo

 

3674 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 października 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty targowej sprzedaży dokonywanej podczas zorganizowanego przez Gminę Wałbrzych na terenie Rynku III Wałbrzyskiego Jarmarku Świątecznego w dniach od 6 grudnia do 24 grudnia 2005 r.

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3675 -

Rady Miasta i Gminy w Prusicach z dnia 29 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Prusice

2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie gminy Prusice

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3676 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 września 2005 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie remontów i rewaloryzacji elewacji frontowych budynków wielorodzinnych

 

3677 -

Rady Gminy Marciszów z dnia 28 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr XX/101/04 Rady Gminy Marciszów z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych, od posiadania psów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia dla inkasentów

 

3678 -

Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

28 września 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

 

3679 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 września 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadania zleconego

 

3680 -

Rady Gminy Jordanów Śląski z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Jordanów Śląski

 

3681 -

Rady Gminy Żukowice z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

3682 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmian koncesji dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Wałbrzychu

 

3683 -

Starosty Oławskiego z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków - założenie ewidencji budynków i lokali dla miasta Jelcz - Laskowice i miasta Oława

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2045

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP