Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 105 - Wrocław, 14.06.2005 r.

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2260  –

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 9497

2261  –

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych

 9497

2262  –

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 9501

2263  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Bożkowice

 9502

2264  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Biedrzychowice

 9503

2265  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Grodnica

 9504

2266  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Kałużna

 9505

2267  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Karłowice

 9506

2268  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Krzewie Małe

 9507

2269  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Nowa Świdnica

 9508

2270  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Olszyna Dolna

 9509

2271  –

Rady  Miejskiej  w Olszynie  z dnia 25 maja 2005 r.  w sprawie  zmian w Statucie Sołectwa Zapusta

 9510

2272  –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 9511

2273  –

Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Olszyna

 9511

2274  –

Rady Miasta Lubań z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty za zmianę we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

 9513

UCHWAŁY RAD GMIN:

2275  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bożkowice

 9513

2276  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biedrzychowice

 9517

2277  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Grodnica

 9521

2278  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kałużna

 9525

2279  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karłowice

 9529

2280  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Krzewie Małe

 9533

2281  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowa Świdnica

 9537

2282  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Olszyna Dolna

 9541

2283  –

Rady Gminy w Olszynie z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zapusta

 9545

2284  –

Rady Gminy Borów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/135/2005 Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskich dodatków socjalnych oraz szczegółowe zasady ich przyznawania i wypłacania.

 9549

2285  –

Rady Gminy Borów z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/136/2005 Rady Gminy Borów z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Borów

 9550

2286  –

Rady Gminy Cieszków z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Cieszków

 9550

2287  –

Rady Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Malczyce

 9552

2288  –

Rady Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Samorządowej Administracji Placówek Oświatowych w Malczycach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy Malczyce 

 9555

2289  –

Rady Gminy Malczyce z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli uczących przedmiotów w różnym wymiarze godzin w klasach łączonych nauczania zintegrowanego i przygotowania przedszkolnego dzieci 6-letnich w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Dębicach Szkoła Filialna w Wilczkowie oraz w Szkole Podstawowej w Malczycach Szkoła Filialna w Mazurowicach

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1818

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP