Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 238 - Wrocław, 25.11.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3706 -

Rady Powiatu w Lwówku Śląskim z dnia 27 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XLII/44/01 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 27 września 2001 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Lwóweckiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3707 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie likwidacji dróg gminnych będących własnością Gminy Środa Śląska

 

3708 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/320/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie likwidacji dróg gminnych będących własnością Gminy Środa Śląska

 

3709 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej będącej własnością Gminy Środa Śląska

 

3710 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/329/05 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 września 2005 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej będącej własnością Gminy Środa Śląska

 

3711 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz ustalenia zwolnień w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub zastępujących takich nauczycieli

miaru zniżek oraz ustalenia zwolnień w zakresie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach kierowniczych lub zastępujących takich nauczycieli

 

3712 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i psychologów oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

3713 -

Rady Miasta Wałbrzych z dnia 11 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/65/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Wałbrzycha

 

3714 -

Rady Miasta Wojcieszów z dnia 21 października 2005 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

3715 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/242/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 29 listopada 2000 r. w sprawie ustalenia kryteriów przeznaczenia do sprzedaży lokali w domach stanowiących własność Gminy Środa Śląska

 

3716 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 października 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w Środzie Śląskiej

 

3717 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Korzeńsko

 

3718 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 158/XXXI/2005 w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach

 

3719 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników i współużytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe

w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

3720 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3721 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 27 września 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miękinia

 

3722 -

Rady Gminy Marcinowice z dnia 19 października 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności

 

3723 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 

3724 -

Rady Gminy w Podgórzynie z dnia 26 października 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Miłkowie

 

3725 -

Rady Gminy Grębocice z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/136/2004 Rady Gminy Grębocice z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

3726 -

Rady Gminy Grębocice z dnia 27 października 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego

 

3727 -

Rady Gminy Ruja z dnia 2 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

 

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

3728 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 listopada 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego Term - Hydral Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

 

POROZUMIENIE:

3729 -

zawarte w dniu 27 września 2005 r. pomiędzy Powiatem Oławskim a Gminą Miejską Oława w sprawie wykonywania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Oławie zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Oławskiego

 

OBWIESZCZENIE:

3730 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Powiatu Lwóweckiego

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2186

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP