Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 109 - Wrocław, 20.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 2321 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród funduszu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych na 2005 rok 

 

 2322 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród z funduszu specjalnego dla nauczycieli 

 

 2323 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia kryteriów
i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat milicki ze środków specjalnego funduszu nagród 

 

 2324 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

 

 2325 -

Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 30 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/200/2005 Rady Powiatu w Środzie Śląskiej z dnia 25 lutego 2005 r w sprawie określenia wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowego sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagród dla nauczycieli 

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2326 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Bolesławcu 

 

 2327 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 20 kwietnia 2005 r o zmianie uchwały nr XLI/327/01 Rady Miejskiej w Bolesławcu z dnia 20 sierpnia 2001 r w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz wyznaczenia miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych zawierających więcej niż 4,5% alkoholu podczas imprez na otwartym powietrzu, zmienionej uchwałą nr VIII/95/03 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 maja 2003 r 

 

 2328 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 25 kwietnia 2005 r w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt domowych oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z tymi zwierzętami na terenie gminy Stronie Śląskie

 

 2329 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sobin

 

 2330 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 28 kwietnia 2005 r w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu 

 

 2331 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 29 kwietnia 2005 r w sprawie zmiany nazwy samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Radkowie i nadania Statutu dla Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Radkowie 

 

 2332 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały
nr XXXII/193/05 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 3 marca 2005 r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów 

 

 2333 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 19 maja 2005 r w sprawie określenia zasad obliczania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedmiotów o różnym wymiarze godzin 

 

 2334 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie gminy miejskiej Zawidów 

 

 2335 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 25 maja 2005 r w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Zawidowie 

 

 2336 -

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 25 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały nr VI/24/2004 Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 28 maja 2004 r w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 

 

 2337 -

Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 25 maja 2005 r w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy 

 

 2338 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 30 maja 2005 r w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m² pasa drogowego dla dróg gminnych w Polanicy Zdroju 

 

 2339 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie 

 

 2340 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmiany Statutu Biblioteki Miejskiej w Górze 

 

 2341 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 31 maja 2005 r w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie z drogi i parkowanie pojazdów na parkingu strzeżonym w przypadkach określanych w art 130 a ust 1 i 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym 

 

 2342 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 maja 2005 r w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie 

 

 2343 -

Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 31 maja 2005 r w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania nieruchomości gminnych

 

 2344 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2005 r w sprawie nadania nazwy ulicy
w mieście Strzelinie 

 

 2345 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 3 czerwca 2005 r w sprawie nadania nazw ulic w Dębinie oraz zmiany uchwały nr XIX/191/2000 z dnia 31 marca 2000 r w sprawie nadania nazw ulicom 

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

 2346 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 30 maja 2005 r zmieniająca uchwałę
nr XXIII/112/2004 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 24 listopada 2004 r w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze 

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2347 -

Rady Gminy w Domaniowie z dnia 30 marca 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniów 

 

 2348 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 maja 2005 r w sprawie uchwalenia Statutu Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Walimiu 

 

 2349 -

Rady Gminy w Walimiu z dna 24 maja 2005 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 

 

 2350 -

Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 25 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały
nr XXV/269/05 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 30 marca 2005 r w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego na 2005 r w części należącej do kompetencji Gminy Dzierżoniów jako organu prowadzącego przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja 

 

 2351 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 maja 2005 r w sprawie zmiany uchwały
nr XXXV/186/98 Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 27 lutego 1998 r w sprawie zasad wydzierżawiania i najmu nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości 

 

 2352 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 30 maja 2005 r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ciepłowody 

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

 2353 -

zawarte w dniu 31 maja 2005 r pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Burmistrzem Miasta Zgorzelec w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na cmentarzu żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu oraz zasad rozliczania środków finansowych 

 

OBWIESZCZENIE:

 2354 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 8 czerwca 2005 r w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Świebodzicach 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2274

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP