Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 246 - Wrocław, 09.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3870 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 28 września 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej

 

3871 -

Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia 30 września 2005 r. w sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Żmigród lokali socjalnych

 

3872 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 26 października 2005 r. w sprawie zwolnień przedsiębiorców z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

3873 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

3874 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

 

3875 -

Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze miasta Szklarska Poręba

 

3876 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłaty za usługi odbioru odpadów komunalnych

 

3877 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

 

3878 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty

 

3879 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Ścinawa

 

3880 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 135/XLIII/01 z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wynajem, dzierżawę lokali użytkowych, nieruchomości gruntowych i lokali w obiektach zarządzanych przez gminne jednostki organizacyjne

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

3881 -

Rady Miasta i Gminy Wiązów z dnia 14 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obręb Wiązów (działki 217/1, 217/2, 217/3 AM - 2)

 

3882 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Prusice

komunalnych na terenie gminy Prusice

 

3883 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/256/01 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 27 kwietnia 2001 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkań komunalnych na terenie gminy Prusice

terenie gminy Prusice

 

3884 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla psychologa szkolnego

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

3885 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 12 września 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na ternie gminy wiejskiej Zgorzelec realizujących nowe inwestycje

 

3886 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych

 

3887 -

Rady Gminy w Wądrożu Wielkim z dnia 26 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty targowej

 

3888 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 4 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Ciepłowody

 

3889 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

3890 -

Rady Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/197/04 Rady Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Gminy Rudna z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/197/04 Rady Gminy Rudna z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu gminy dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 

3891 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty należnej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę na terenie gminy Kamieniec Ząbkowicki

 

3892 -

Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/166/2005 Rady Gminy Borów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borów

Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVII/166/2005 Rady Gminy Borów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Borów

 

3893 -

Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/57/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie regulaminu określającego zasady przyznawania stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce uczniom gimnazjum mającego siedzibę na terenie gminy Borów

 

3894 -

Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/55/2003 Rady Gminy Borów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Borów

 

3895 -

Rady Gminy Ruja z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui

 

3896 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/21/99 z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi będącymi we władaniu Gminy Walim i czynszów najmu

 

3897 -

Rady Gminy Oława z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie wsi Godzikowice

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

3898 -

zawarte w dniu 4 października 2005 r. pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezbędnego do organizacji i wykonania prac remontowych na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu

do organizacji i wykonania prac remontowych na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu

 

3899 -

zawarte w dniu 7 listopada 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Miejską Zgorzelec w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Zgorzelec przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezbędnego do organizacji i wykonania prac remontowych na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego w Zgorzelcu

 

ANEKSY:

3900 -

do porozumienia 30/96/2005 zawartego w dniu 14 kwietnia 2005 r. pomiędzy Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa a Wojewodą Dolnośląskim w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na remonty cmentarzy wojennych

 

3901 -

do porozumienia nr 1/05 zawartego w dniu 30 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na remonty cmentarzy wojennych

w dniu 30 sierpnia 2005 r. pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Gminą Wrocław w sprawie realizacji wspólnego zamówienia na remonty cmentarzy wojennych

 

DECYZJE:

3902 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 listopada 2005 r. umarzająca postępowania administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zakładu Technik Grzewczych "PROTERM" z siedzibą w Krakowie

 

3903 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 listopada 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy

 

OBWIESZCZENIA:

3904 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wykazu Spółek Wodnych i ich związków, którym przyznano dotację podmiotową z budżetu państwa w roku 2005

 

3905 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 listopada 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r

Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 28 listopada 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r

 

3906 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Wiązów, w okręgu wyborczym nr 1, przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r

 

3907 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 29 listopada 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Chojnowa przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r

przeprowadzonych w dniu 27 listopada 2005 r

 

POSTANOWIENIE:

3908 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 29 listopada 2005 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Pęcław i odwołania Rady Gminy w Pęcławiu

 

INFORMACJE:

3909 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie cofnięcia koncesji na wytwarzanie ciepła Przedsiębiorcy - prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Zakład Technik Grzewczych "PROTERM" z siedzibą w Krakowie

 

3910 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie zmiany koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła dla Zakładu Technik Grzewczych "PROTERM" z siedzibą w Krakowie

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2160

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP