Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 111 - Wrocław, 22.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2361  –

Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/23/02 Rady Miejskiej w Wołowie z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad poboru, płatności i ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 10240

2362  –

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oleśnicy

 10241

2363  –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Rososznica

 10246

2364  –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Lubnów

 10251

2365  –

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ziębice

 10256

2366  –

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/79/2003 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 26 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 10261

2367  –

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania nazwy placu

 10261

2368  –

Rady Miejskiej Piława Górna z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży na rzecz osób fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność

 10262

UCHWAŁY RAD GMIN:

2369  –

Rady Gminy w Wiszni Małej z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 10263

2370  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 10265

2371  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 10265

2372  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatku za wysługę lat nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Wisznia Mała

 10266

2373  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 23 lutego 205 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 10267

2374  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 10269

2375  –

Rady Gminy Przeworno z dnia 28 lutego 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy nr XX/145/04 z dnia 8 października 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 10269

2376  –

Rady Gminy w Wińsku z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej*

 10270

2377  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 10270

2378  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała

 10272

2379  –

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wisznia Mała

 10280

2380  –

Rady Gminy w Kunicach z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie udzielania pomocy materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  gminy Kunice

 10280

2381  –

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 10282

2382  –

Rady Gminy Żórawina z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu

 10283

2383  –

Rady Gminy Miękinia z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/223/04 z dnia 23 listopada 2004 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości*

 10284

2384  –

Rady Gminy Niechlów z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów*

 10285

2385  –

Rady Gminy Dziadowa Kłoda z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy

 10285

2386  –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej zgłoszenia dotyczące zmian wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składane w wyniku dokonanego z urzędu nazewnictwa ulic wsi Krzeszów

 10286

2387  –

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Krzeszów

 10287

2388  –

Rady Gminy w Miękini z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/156/04 Rady Gminy Miękinia z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Brzezina

 10287

2389  –

Rady Gminy w Miękini z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wilkszyn

 10290

INNE AKTY PRAWNE:

UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

WE WROCŁAWIU:

2390  –

z dnia 15 marca 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do budżetu Gminy Mieroszów na 2005 rok prognozy kwoty długu gminy

 10292

2391  –

z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lądek Zdrój na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 10293

2392  –

z dnia 25 marca 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Walim na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 10294

2393  –

z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Lewin Kłodzki na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 10295

2394  –

z dnia 13 kwietnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Marcinowice na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 10296

2395  –

z dnia 9 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Gminy Nowa Ruda na 2005 rok oraz prawidłowości załączonej do tego budżetu prognozy kwoty długu gminy

 10297

2396  –

z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Milicz na 2005 rok

 10298

2397  –

z dnia 13 maja 2005 r. w sprawie opinii o prawidłowości załączonej do uchwały budżetowej na 2005 rok prognozy kwoty długu Gminy Ciepłowody

 10300

ZARZĄDZENIA:

2398  –

Prezydenta Wrocławia z dnia 10 maja 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 4818/05 Prezydenta Wrocławia z dnia 1 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży na terenie Wrocławia w 2005 roku

 10301

2399  –

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/2005 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 1 w Miękini

 10301

2400  –

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 11/2005 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 2 w Głosce

 10302

2401  –

Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 12/2005 Starosty Powiatu Średzkiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Rodzinnym Domu Dziecka nr 3 w Karczycach

 10302

POROZUMIENIA:

2402  –

zawarte w dniu 18 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Czernica w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10303

2403  –

zawarte w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10304

2404  –

zawarte w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Miękinia w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10305

2405  –

zawarte w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Święta Katarzyna w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10306

2406  –

zawarte w dniu 25 października 2004 r. pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Wisznia Mała w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10308

ANEKSY:

2407  –

z dnia 30 listopada 2004 r. do porozumienia z dnia 25 października 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Kobierzyce w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10309

2408  –

z dnia 8 lutego 2005 r. do porozumienia z dnia 18 października 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Czernica w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10310

2409  –

z dnia 8 lutego 2005 r. do porozumienia z dnia 25 października 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Miękinia w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10310

2410  –

z dnia 8 lutego 2005 r. do porozumienia z dnia 25 października 2004 r. zawartego pomiędzy Gminą Wrocław a Gminą Święta Katarzyna w sprawie powierzenia Miastu do wykonywania w ramach komunikacji miejskiej przewozu osób na liniach łączących Wrocław z niektórymi miejscowościami Gminy

 10311

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2010

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP