Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 116 - Wrocław, 29.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

 2451 –

Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Oławskiego

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2452 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa 

 

 2453 –

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Dzierżoniowa

 

 2454 –

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 

 2455 –

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 

 2456 –

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zmian uchwały nr XXX/194/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Jelcz-Laskowice

 

 2457 –

Rady Gminy w Szklarskiej Porębie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania bonifikaty przy sprzedaży spółdzielniom mieszkaniowym nieruchomości pozostających w ich użytkowaniu wieczystym i zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

 2458 –

Rady Gminy w Szklarskiej Porębie z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/361/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 31 marca 2005 r.
w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Szklarska Poręba.

 

UCHWAŁY RAD MIAST I GMIN:

 2459 –

Rady Miasta i Gminy Wleń z dnia 9 marca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wleń, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym

 

 2460 –

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/305/05 Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Prusice

 

 2461 –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta i gminy Bogatynia

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2462 –

Rady Gminy Lubin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Lubin na 2005 rok 

 

 2463 –

Rady Gminy Lubin z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego i dodatku mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Gminy Lubin na 2005 rok

 

 2464 –

Rady Gminy Stara Kamienica z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Gminy Stara Kamienica dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych

 

 2465 –

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 36/03 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

 2466 –

Rady Gminy Zawonia z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia terminów płatności podatków stanowiących dochody Gminy Zawonia dla inkasentów tych podatków

 

 2467 –

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 18 maja 2005r. w sprawie wieloletniego planu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2005–2010

 

 2468 –

Gminy Jeżów Sudecki z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

 2469 –

Gminy Jeżów Sudecki z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Jeżów Sudecki

 

 2470 –

Rady Gmin Dobromierz z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym lokali użytkowych lub budynków stanowiących lokal użytkowy głównym najemcom lub dzierżawcom

 

 2471 –

Rady Gminy Cieszków z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli

 

INNE AKTY PRAWNE:

ZARZĄDZENIE:

 2472 –

Starosty Powiatu Wrocławskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Borzygniewie w 2005 roku

 

DECYZJA:

 2473 –

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 

POROZUMIENIE:

 2474 –

zawarte w dniu 17 lutego 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Oleśnickiego a Burmistrzem Miasta Oleśnicy w sprawie powierzenia Miastu Oleśnicy zarządzania niektórymi drogami powiatowymi 

 

INFORMACJA:

 2475 –

o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie wygaśnięcia decyzji koncesyjnych na działalność ciepłowniczą dla Przedsiębiorstwa Produkcji Ogrodniczej „Siechnice” Sp. z o.o

 

LISTA BIEGŁYCH:

 2476 –

uzupełnienie listy biegłych sądowych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu ustanowionych przy Sądzie Okręgowym w Legnicy .

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2170

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP