Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 117 - Wrocław, 30.06.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2477  –

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie szczególnych zasad i trybu umarzania, odraczania, rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Wołowskiemu i jednostkom organizacyjnym Powiatu Wołowskiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa . . . .

 10832

2478  –

Rady Powiatu Wołowskiego z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy „Karta Nauczyciela” oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, zasad zwalniania tych nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Wołowski .

 10834

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2479  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Żmigrodzkiej do ulicy Kamieńskiego we Wrocławiu

 10837

2480  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Placu Bema – część B

 10874

2481  –

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części obszaru Starego Miasta – rejonu ulicy św. Antoniego

 10880

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA:

2482  –

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych 

 10923

UCHWAŁA RADY GMINY:

2483  –

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Dobroszyce oraz granic ich obwodów

 10924

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2484  –

zawarte w dniu 14 czerwca 2005 r. pomiędzy Ministrem Kultury a Miastem Wrocław w sprawie założenia i prowadzenia przez Miasto Wrocław Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu oraz Szkoły Muzycznej I stopnia przy ul. Krajewskiego 1 we Wrocławiu

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1921

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP