Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 260 - Wrocław, 16.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIE:

4545 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 208 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy

Dolnośląskiego z dnia 8 grudnia 2005 r. zmieniające zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego nr 208 z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wykazu aktów prawa miejscowego wydanych na podstawie przepisów zmienianych ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej podlegających przekazaniu na mocy tej ustawy

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4546 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Strzelin

dla przedsiębiorców udzielanej w gminie Strzelin

 

4547 -

Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 13 września 2005 r. w sprawie przyjęcia programu pomocowego dla przedsiębiorców tworzących na terenie gminy Złoty Stok nowe miejsca pracy

 

4548 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/125/03 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 11 września 2003 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy Trzebnica

 

4549 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2005 r. w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości

 

4550 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 października 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy miejskiej w Kłodzku

 

4551 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych

 

4552 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie gminy Trzebnica

 

4553 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/1816/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nowymi inwestycjami, przeznaczonego dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Wrocław

 

4554 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

 

4555 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ilości licencji na transport drogowy taksówką osobową na obszarze miasta Kowary na 2006 rok

 

4556 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu miasta i gminy Chocianów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczenia i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

 

4557 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

4558 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek za usługi w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 2006 rok

 

4559 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie miasta i gminy Szczytna na rok 2006

 

4560 -

Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

4561 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych z terenu Bielawy w 2005 i w 2006 roku

 

4562 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie Programu Pomocy Publicznej w ramach zasady de minimis

 

4563 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania uczniom zamieszkałym na terenie miasta Jawora pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 

4564 -

Rady Miejskiej Kudowy Zdroju z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/204/05 w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kudowa Zdrój

 

4565 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubawka

 

4566 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych dla zawodników nieposiadających licencji i trenerów

 

4567 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród sportowych

 

4568 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4569 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych w podatku od nieruchomości

 

4570 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Żórawina nr VII/28/2004 z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie tymczasowej lokalizacji targowiska na terenie wsi Żórawina, ustalenia stawki opłaty targowej oraz inkasa opłaty targowej

 

4571 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/109/04 Rady Gminy Kostomłoty z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych na rok 2005

 

4572 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 20 października 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

4573 -

Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 października 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Ruszowicach gmina Głogów, ograniczonego ulicami: Oliwkową i Białą, obwodnicą miasta Głogowa i południową krawędzią działek nr 392/4 i 392/5

 

4574 -

Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie określenia trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy Lewin Kłodzki, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

4575 -

Rady Gminy Paszowice z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań

 

4576 -

Rady Gminy Kłodzko z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Kłodzko, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

 

4577 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i publicznych przedszkoli, prowadzonych przez inne niż Gmina osoby prawne lub fizyczne

 

4578 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kondratowice

 

4579 -

Rady Gminy Stare Bogaczowice z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy publicznej

 

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

4580 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej w Oławie

 

4581 -

Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze z dnia 12 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Zawidowie przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2005 roku

 

4582 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 12 grudnia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Niemczy przeprowadzonych w dniu 11 grudnia 2005 r

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2191

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP