Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 262 - Wrocław, 28.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

4613 -

Rady Powiatu w Polkowicach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Polkowickiemu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa

z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych przysługujących Powiatowi Polkowickiemu, do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4614 -

Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 października 2005 r. w sprawie zmiany statutu Miasta i Gminy Lądek Zdrój

 

4615 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie Dzierżoniowa

 

4616 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 

4617 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIII/277/2005 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość oraz warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia, nagród i zasad obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i zastępstwa doraźne dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych

 

4618 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

4619 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego w skrócie MPZP Szczodrów

 

4620 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Miejskiej Świdnica, do których nie stosuje się przepisów ustawy ordynacja podatkowa oraz opiniowania wierzytelności wynikających z ustawy - ordynacja podatkowa

 

4621 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nabycia prawa własności gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

oddanych w użytkowanie wieczyste na cele mieszkaniowe

 

4622 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Legnicy na lata 2003 - 2008

 

4623 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zniesienia ochrony drzewa uznanego za pomnik przyrody na terenie Legnicy

 

4624 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zastosowania umownej stopy procentowej

 

4625 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

 

4626 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

 

4627 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

4628 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/276/04 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych wraz ze zmianami w uchwale nr XXIV/291/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r.

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4629 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Malin

 

4630 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Wisznia Mała

 

4631 -

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia nazwy ulicy w miejscowości Kryniczno

 

4632 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

 

4633 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Jeżowie Sudeckim

 

4634 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Dziwiszowie

 

4635 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ciepłowody

 

4636 -

Rady Gminy Ciepłowody z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz zasad udzielania i rozmiaru zniżek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne kierownicze stanowiska oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom i logopedom w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

obowiązkowym wymiarze godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom oraz nauczycielom pełniącym inne kierownicze stanowiska oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pedagogom, psychologom i logopedom w Zespole Szkół Samorządowych w Ciepłowodach

 

4637 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXII/115/2004 Rady Gminy w Walimiu z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

4638 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy plac Jana Pawła II

 

4639 -

Rady Gminy Świdnica z dnia 6 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie ustalenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Świdnica

 

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJE:

4640 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji o zmianie koncesji dla Przedsiębiorstwa Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa w Przemkowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

4641 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych z siedzibą w Jelczu - Laskowicach

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2201

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP