Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 263 - Wrocław, 29.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

4642 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Ścinawie

 

4643 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego SP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lubinie

Zdrowotnej w Lubinie

 

4644 -

Rady Powiatu w Lubinie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmian w statucie Powiatu Lubińskiego

 

4645 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego

 

4646 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia cennika opłat za usuwanie z drogi oraz parkowanie pojazdów usuniętych z drogi

 

4647 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 2 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Powiatu Jaworskiego

 

4648 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/79/04 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepublicznym ośrodkom umożliwiającym spełnianie obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami

ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepublicznym ośrodkom umożliwiającym spełnianie obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprężonymi niepełnosprawnościami

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4649 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 września 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Miasta Wałbrzycha

 

4650 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług i zieleni publicznej (część działki nr 188) rejonu osiedla Paulinów w Głogowie

 

4651 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 

4652 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Twardogóra

 

4653 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 

4654 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/99/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste i zabudowanych na cele mieszkaniowe

 

4655 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Ludowa - Andersa w Wałbrzychu

 

4656 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zgłoszenie o dokonanie zmiany we wpisie

.

4657 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica

listopada 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Legnica

.

4658 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji nazw ulic na obszarze miasta Legnicy

.

4659 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw niektórym ulicom na obszarze miasta Legnicy

.

4660 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w trybie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

.

4661 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Tymczasowej Noclegowni w Oławie

.

4662 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką przeznaczonych do wydania w 2006 roku

.

4663 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/283/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 17 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Polkowice w 2005 roku

Gminę Polkowice w 2005 roku

.

4664 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom, w roku 2006 dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

.

4665 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy doraźnej albo okresowej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie

.

4666 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

.

4667 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 13 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku

.

UCHWAŁY GMIN:

4668 -

Rady Gminy Dobroszyce z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroszyce

2005 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobroszyce

 

4669 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXVI/474/2004 Rady Gminy Długołęka z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniom Liceum Ogólnokształcącego w Długołęce, będącego jednostką organizacyjną Gminy Długołęka

.

4670 -

Rady Gminy Sulików z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików

.

4671 -

Rady Gminy Złotoryja z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia regulaminu ustalającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Złotoryja

.

4672 -

Rady Gminy Kotla z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i zasady przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Kotla

.

4673 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych zastępstw oraz przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych na terenie gminy Jerzmanowa

.

4674 -

Rady Gminy w Wińsku z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Gmina Wińsko

.

4675 -

Rady Gminy Oława z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oława nr XXXVI/349/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku

.

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

4676 -

Starosty Głogowskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo- -kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze miasta Głogowa

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2005

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP