Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 264 - Wrocław, 30.12.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

4677 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania oraz ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 

4678 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku interwencji kryzysowej w Domu Dziecka - Placówce Wielofunkcyjnej w Górcu

 

4679 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie

Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Szpitala Powiatowego im. W. Oczki w Strzelinie

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

4680 -

Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 259/1, 260/3, 260/1, 260/5, 261/2, am.2 położonych w obrębie Ślizów

 

4681 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie

w Bierutowie z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie

 

4682 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/150/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Podzamcze" i nadania statutu tej jednostce

 

4683 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/151/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Piaskowa Góra" i nadania statutu tej jednostce

 

4684 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/152/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Śródmieście" i nadania statutu tej jednostce

 

4685 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/153/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Nowe Miasto" i nadania statutu tej jednostce

 

4686 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/154/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Stary Zdrój" i nadania statutu tej jednostce

 

4687 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/155/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Biały Kamień, Konradów" i nadania statutu tej jednostce

 

4688 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/156/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Sobięcin, Gaj" i nadania statutu tej jednostce

 

4689 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/157/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Podgórze, Nowy i Stary Glinik" i nadania statutu tej jednostce

 

4690 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/158/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Szczawienko, Książ" i nadania statutu tej jednostce

 

4691 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/159/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Rusinowa, Kozice" i nadania statutu tej jednostce

Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/159/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Rusinowa, Kozice" i nadania statutu tej jednostce

 

4692 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pod nazwą Wspólnota Samorządowa "Lubiechów" i nadania statutu tej jednostce

 

4693 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Oławie

 

4694 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej za wpis do ewidencji działalności gospodarczej

 

4695 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie miasta Lubań

 

4696 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania Statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu

 

4697 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVIII/277/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu

 

4698 -

Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Lubań

 

4699 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

4700 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jawor

 

4701 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Lubawka

 

4702 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Lubawka Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Lubawka

 

4703 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/45/2003 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleśnicy

 

4704 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie miasta i gminy Ścinawa

 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

4705 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

4706 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwiany - Komorowice I w gminie Żórawina

 

4707 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 28 września 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Karwiany - Komorowice II w gminie Żórawina

 

4708 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zaprężyn w gminie Długołęka, na działce nr 27

 

4709 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Brzezia Łąka

 

4710 -

Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków i innych elementów wynagrodzenia w 2006 roku

 

4711 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Wilkszyn

 

4712 -

Rady Gminy Kostomłoty z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

4713 -

zawarte w dniu 15 grudnia 2005 r. pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Śląska w sprawie przekazania zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Środa Śląska

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2271

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP