Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 123 - Wrocław,11.07.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

 2543 -

Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Jeleniogórskiego

 11691

 2544 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały
nr XLIX/226/2002 Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 10 października 2002 r.
w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie Powiatu Strzelińskiego

 11692

 2545 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały
nr V/01/03 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 30 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Lwóweckiego

 11693

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

 2546 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój

 11693

 2547 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Lwówek Śląski

 11695

 2548 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 24 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 16/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzegom

 11697

 2549 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 maja 2005 r. zmieniająca uchwałę
nr 102/XIII/03 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 listopada 2003 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 11699

 2550 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 217/XXVI/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce, artystyczne i sportowe

 11699

 2551 -

Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 11700

 2552 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 1 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie

 11701

 2553 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy i miasta Gryfów Śląski

 11703

 2554 -

Rady Miejskiej Kowarach z dnia 17 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr X/62/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 30 września 2003 r. w sprawie zasad i trybu umarzania i udzielania ulg w spłacaniu wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta

 11705


 
 

 2555 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/12/04 Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie taryf opłat i zasad odpłatności za usługi przewozowe świadczone środkami transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Wałbrzych

 11705

 2556 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonywania zleconych zadań

 11706

UCHWAŁY RAD GMIN:

 2557 -

Rady Gminy Wińsko z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wińsko

 11713

 2558 -

Rady Gminy Miękini z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-zachodniej części obrębu Źródła

 11715

 2559 -

Rady Gminy Miękini z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia zatwierdzonego uchwałą nr VII/41/94 Rady Gminy Miękinia z dnia 7 grudnia 1994 r. w zakresie objętym zmianą dokonaną uchwałą nr XXVIII/196/2000 Rady Gminy Miękinia z dnia
26 października 2000 r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia dla obszaru położonego w obrębie wsi Krępice obejmującego działkę nr ewidencyjny 126/4

 11728

 2560 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 15 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy w Legnickim Polu w sprawie zatwierdzenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Legnickim Polu

 11736

 2561 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Platerówka

 11736

 2562 -

Rady Gminy Platerówka z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie  ustalenia na 2005 r. regulaminu wynagradzania nauczycieli w części należącej do kompetencji Gminy Platerówka jako organu prowadzącego

 11738

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

 2563 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie rejestracji Związku Gmin Zlewni Rzeki Bystrzycy z siedzibą w mieście Świdnica ................. …………………………….

 11743

 2564 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 28 czerwca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bierutowie w okręgu wyborczym nr 6 przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2005 r.

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1844

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP