Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 142 - Wrocław, 04.08.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2812 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjanych powiatu kłodzkiego

13399

2813 -

Rady Powiatu Kłodzkiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów powiatu kłodzkiego w roku akademickim 2005/2006

13408

2814 -

Rady Powiatu w Jaworze z dna 17 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Powiatu Jaworskiego

13416

2815 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Oleśnicki na rok 2005

13416

2816 -

Rady Powiatu Oleśnickiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat oleśnicki

13420

2817 -

Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/53/04 Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim

13423

2818 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu strzelińskiego

13423

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2819 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 3 czerwca 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Jelcz-Laskowice

13425

2820 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 21 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubina

13430

2821 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników dróg i określenia wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

13432

2822 -

Rady Miejskiej w Węglińcu z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Węgliniec w latach 2005-2009

13435

2823 -

Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród

13438

2824 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzyna Śląska

13441

2825 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pasieczna w gminie Jaworzyna Śląska

13461

2826 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 28 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubin

13466

2827 -

Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w spłacaniu wierzytelności z tytułu należności pieniężnych gminnych jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

13467

2828 -

Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/146/2004 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Jelcz-Laskowice

13470

2829 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Złotoryja

13470

2830 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotoryi do wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zaliczek alimentacyjnych

13471

2831 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze oraz realizację innych zadań statutowych szkoły

13472

2832 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ziębice

13475

2833 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad najmu komunalnych lokali użytkowych

13478

2834 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXXI/454/93 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 9 października 1993 r. w sprawie nazw parków i terenów leśnych istniejących we Wrocławiu

13478

2835 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/524/99 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Miejska Biblioteka Publiczna

13480

2836 -

Rady Miejskiej w Szczawnie Zdroju z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie dostosowania opisu granic obwodu do stanu faktycznego

13480

UCHWAŁY RAD GMIN:

2837 -

Rady Gminy Zawonia z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część działki o numerze ewidencyjnym 472 zlokalizowanego w miejscowości Zawonia

13481

2838 -

Rady Gminy w Dziadowej Kłodzie z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż trzy lata

13487

2839 -

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad zwrotu w części lub w całości wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w postaci jednego gorącego posiłku dziennie dla osób potrzebujących z Gminy Czernica

13491

2840 -

Rady Gminy Czernica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czernicy

13492

2841 -

Rady Gminy Mietków z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Mietków

13494

2842 -

Rady Gminy Borów z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

13497

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIE:

2843 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 25 lipca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Mietków w okręgu wyborczym nr 9, przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005 r.

13497

INFORMACJA:

2844 -

Starosty Polkowickiego o przyjęciu z dniem 28 czerwca 2005 r. do Powiatowego Zasobu Geodezyjno-Kartograficznego w Polkowicach operatu ewidencji gruntów i budynków dla miasta Przemkowa

13498

2845 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Miejskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach

13498

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2282

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP