Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 144 - Wrocław, 08.08.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2850 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 29 kwietnia 2005 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat złotoryjski

 

2851 -

Rady Powiatu w Miliczu z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez powiat milicki

 

2852 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach, oraz szczegółowych zasad zwalniania nauczycieli od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

 

2853 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

 

2854 -

Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

2855 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/132/04 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów

 

2856 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/147/05 Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 21 stycznia 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Rada Powiatu Kamiennogórskiego na 2005 rok

 

2857 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat złotoryjski

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2858 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 3 AM-37 przy ulicy Oleśnickiej w Oławie

 

2859 -

Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXV/182/04 Rady Miejskiej w Międzyborzu z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Międzybórz

 

2860 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 121/IV/2005 Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zakazu wstępu do parków położonych na terenie miasta Oleśnicy

 

2861 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Oleśnica

 

2862 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmian Statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Oleśnicy

 

2863 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Strzelin-Dolina Rzeki Oławy I"

 

2864 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat przy sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Sobótka

 

2865 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXX/226/2005 w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji spółek kapitałowych przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

 

2866 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 20 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/286/05 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebnica

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2867 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Żórawina

 

2868 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Centrum Kultury w Żórawinie

 

2869 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/77/2005 Rady Gminy Żórawina z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żórawina

 

2870 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy nr III/11/2004 z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazaniu organów do tego uprawnionych

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2871 -

zawarte w dniu 23 czerwca 2005 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miejską Chojnów wprowadzające zmiany w porozumieniu z dnia 1 lutego 2005 r. pomiędzy Powiatem Legnickim a Gminą Miejską Chojnów w sprawie powierzenia miastu przez powiat zadań w zakresie zarządu drogami powiatowymi w granicach administracyjnych miasta, polegających na sprzątaniu nawierzchni dróg oraz utrzymaniu czystości studzienek ściekowych w ramach letniego utrzymania

 

DECYZJE:

2872 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2005 r. ustalająca współczynniki korekcyjne Xw dla działalności w zakresie wytwarzania ciepła i działalności w zakresie dystrybucji i przesyłania ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wrocław S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 

2873 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2005 r. ustalająca współczynnik korekcyjny Xw dla działalności w zakresie wytwarzania ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Sycowie

 

OBWIESZCZENIA:

2874 -

Komisarza Wyborczego w Legnicy z dnia 25 lipca 2005 r. podające do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miasta Wojcieszów, do Rady Gminy Krotoszyce i do Rady Gminy Zagrodno przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005 roku

 

2875 -

Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu z dnia 25 lipca 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łagiewniki przeprowadzonych w dniu 24 lipca 2005 roku

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2091

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP