Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 146 - Wrocław, 10.08.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2890 -

Rady Powiatu Kamiennogórskiego z dnia 25 czerwca 2005 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania w roku szkolnym 2005/2006 stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą

 

2891 -

Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/191/2005 Rady Powiatu Zgorzeleckiego z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej w powiecie zgorzeleckim

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2892 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy dla granicznego mostu miejskiego

 

2893 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec

 

2894 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu za dzierżawę gruntów położonych na terenach targowisk miejskich

 

2895 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

2896 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 

2897 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Bardzie Nr IX/59/03 w sprawie realizacji obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli zatrudnionych na określonych stanowiskach

 

2898 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania

 

2899 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach dla których organem prowadzącym jest Gmina Środa Śląska

 

2900 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 132/XIII/2003 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 21 października 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta i kryteriów wyboru osób z którymi umowy najmu będą zawierane w pierwszej kolejności

 

2901 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie restrukturyzacji zaległości w podatku od nieruchomości publicznych zakładów opieki zdrowotnej

 

2902 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta

 

2903 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Twardogórze

 

2904 -

Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami na terenie gminy miejskiej Złotoryja

 

2905 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę i działających w Jeleniej Górze oraz osiągających wybitne wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2906 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Bolesławcu

 

2907 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/94/04 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, należących do kompetencji Rady Gminy

 

2908 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 

2909 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/87/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata

 

2910 -

Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

 

2911 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz warunków ich obliczania i wypłacania

 

2912 -

Rady Gminy w Męcince z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Zespołu Szkół w Męcince

 

2913 -

Rady Gminy w Męcince z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piotrowicach

 

2914 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice - Centrum dla terenu położonego w okolicach ulicy Modrzewiowej w Siechnicach

 

2915 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Gminnej Strefy Aktywności Gospodarczej w rejonie miejscowości Siechnice oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice - Centrum obejmującej teren działek nr 102/1 - 102/4, 105/1 - 105/14 i części działek nr 584/2 i 738

 

2916 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 5 lipca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miękinia, obejmującego obszar działek nr 89/3 i 89/4 AM 1 w obrębie wsi Wróblowice

 

2917 -

Rady Gminy w Kłodzku z dnia 11 lipca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu w gminie Kłodzko

 

2918 -

Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectw gminy Miłkowice projektów statutów sołectw

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2919 -

zawarte w dniu 10 maja 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Lwóweckiego a Gminą Lubomierz w sprawie dowozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Lubomierz do szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- -Wychowawczego w Lwówku Śląskim

 

ANEKS:

2920 -

z dnia 1 lipca 2005 r. do porozumienia zawartego w dniu 31 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia Miastu Wrocław niektórych zadań publicznych należących do Powiatu Wrocławskiego

 

DECYZJA:

2921 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia współczynnika korekcyjnego Xw dla Bielawskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "BEPEC" Sp. z o.o. z siedzibą w Bielawie

 

INFORMACJE:

2922 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzania ciepła Przedsiębiorcy INTERPEP Spółka z o.o. EC Zakrzów

 

2923 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzania ciepła Przedsiębiorcy INTERPEP Spółka z o.o. EC Wizów

 

OBWIESZCZENIE:

2924 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zmiany statutu związku gmin Międzygminny Związek Celowy z siedzibą w Kłodzku

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2039

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP