Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 148 - Wrocław, 11.08.2005 r.

UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO:

2940 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego

 

2941 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, bibliotekarzy w zakładach kształcenia i doskonalenia nauczycieli, pedagogów, psychologów, logopedów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość

 

2942 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, placówkach, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego, oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych .

 

2943 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu przygotowania "Zintegrowanego Programu Wojewódzkiego na lata 2007-2013"

 

2944 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/410/2004 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 listopada 2004 r. w sprawie zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2020 roku .

 

2945 -

Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego .

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

2946 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad i trybu jej przyznawania .

 

2947 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród i wyróżnień Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania oraz jej wysokości .

 

2948 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/74/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 17 listopada 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów .

 

2949 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/15/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych podległych Powiatowi Wałbrzyskiemu

 

2950 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/83/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 25 listopada 2004 r. wprawie przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, będących jednostkami organizacyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego

 

2951 -

Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/94/04 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą, niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dotowanych przez Powiat Wałbrzyski .

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2952 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zmian do Statutu Miasta Zgorzelec .

 

2953 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 246/XXX/05 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Nowa Ruda na lata 2005-2009

 

2954 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 22 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 174/XXII/04 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nowej Rudzie i nadania jej statutu .

 

2955 -

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kąty Wrocławskie na lata 2005-2009 .

 

2956 -

Rady Miejskiej w Miliczu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Milicz .

 

2957 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywania dzieci .

 

2958 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic Powstańców Śląskich - Słowiańska - Ziemowita - Worcella - Waryńskiego w Jeleniej Górze

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2959 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Długołęka

 

2960 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 22 lipca 2005.r w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu z siedzibą w Łaziskach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej .

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1869

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP