Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 151 - Wrocław, 12.08.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

ROZPORZĄDZENIE:

2968 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 sierpnia 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Bolesławiec, Dobrzykowice, Domaniów, Dzierżoniów Miasto, Jelcz-Laskowice, Leśna, Mysłakowice, Nowogrodziec, Oborniki Śląskie, Pielgrzymka, Piława Górna, Pobiedna, Strzegom, Sulików, Ścinawa, Świeradów Zdrój, Twardogóra, Wiązów, Żarów

 

ZARZĄDZENIE:

2969 -

Burmistrza Miasta Oleśnicy z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie zakazu wstępu do parków położonych na terenie miasta Oleśnicy

 

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2970 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej dla przedsiębiorców na terenie gminy Wałbrzych

 

2971 -

Rady Miasta Jedlina Zdrój z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Jedlina Zdrój na opiekę nad XIX-wieczną świątynią przy ul. Piastowskiej w Jedlinie Zdroju

 

2972 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Legnicy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania z wnioskiem o udzielenie dotacji

 

2973 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanych spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków spółdzielni własności lokali

 

2974 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznanych w formie posiłku

 

2975 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych, a także określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów, psychologów, jak również rozliczania różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu

 

2976 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy i miasta

 

2977 -

Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadnia przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku

 

2978 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr LIII/109/02 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 9 sierpnia 2002 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w podziale miasta Wałbrzycha na obwody głosowania

 

2979 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nieobjęte opłatą skarbową

 

2980 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

2981 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/298/02 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącym własność Gminy Bolków oraz nabywania przez Gminę Bolków nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

 

2982 -

Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bolków

 

2983 -

Rady Miejskiej w Ząbkowicach Śląskich z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 

2984 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/104/2003 z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

2985 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat oraz trybu ich pobierania przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Twardogórze

 

2986 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec

 

UCHWAŁY RAD GMIN:

2987 -

Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną we wsi Ratowice

 

2988 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 27 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Domaniów

 

2989 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zadań zleconych podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku

 

2990 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

 

2991 -

Rady Gminy Bolesławiec z dnia 8 czerwca 2005 r. w sprawie poboru należności podatkowych w drodze inkasa oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIE:

2992 -

zawarte w dniu 2 maja 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Złotoryjskiego a Burmistrzem Miasta Złotoryja w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Złotoryja zadań powiatowej biblioteki publicznej dla powiatu złotoryjskiego

 

DECYZJA:

2993 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze

 

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 1999

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP