Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 159 - Wrocław, 19.08.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

3034 -

Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 29 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Jeleniogórski oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

14901

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3035 -

Rady Miasta Piechowice z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Piechowice podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Miasta, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonywania zadań

14901

3036 -

Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie trybu udzielania dotacji na pracę konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku

14919

3037 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 7 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/9/02 z dnia 13 grudnia 2002 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

14920

3038 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zasad sprzedaży towarów na targowisku oraz określenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłat targowych w mieście

14921

3039 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie Programu Pomocy Publicznej w Ramach Zasady De Minimis

14922

3040 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Zatrudnienie w Ramach Wyłączeń Grupowych

14924

3041 -

Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie Programu Pomocy Publicznej na Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Ramach Wyłączeń Grupowych

14927

3042 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

14930

3043 -

Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Leśna realizujących nowe inwestycje

14930

3044 -

Rady Miejskiej w Bierutowie z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

14932

3045 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 345/XXXI/2005 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Jelenia Góra

14952

3046 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/168/2004 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany sieci szkół podstawowych od roku szkolnego 2004/2005 i granic ich obwodów

14953

3047 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Duszniki Zdrój

14953

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3048 -

Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXI/125/2004 Rady Miasta i Gminy Świerzawa z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie inkasa podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości i opłaty targowej, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

14954

UCHWAŁY RAD GMIN:

3049 -

Rady Gminy w Warcie Bolesławieckiej z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania i kontroli wykonania zleconego zadania oraz postępowania z wnioskami o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach

14955

3050 -

Rady Gminy Kotla z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zadań zleconych

14960

3051 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

14967

3052 -

Gminy Osiecznica z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Osiecznica

14968

3053 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 5 lipca 2005 r. w przedmiocie zmiany uchwały nr VI/ /34/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzania poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Miekinia

14970

3054 -

Rady Gminy Lubań z dnia 22 lipca 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną

14970

INNE AKTY PRAWNE:

OBWIESZCZENIA:

3055 -

Starosty Złotoryjskiego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla miasta Świerzawa

14972

3056 -

Starosty Złotoryjskiego z dnia 1 sierpnia 2005 r. w sprawie operatu opisowo-kartograficznego kompleksowej modernizacji gruntów i budynków dla miasta Wojcieszów

14973

DECYZJE:

3057 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 lipca 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Pfeifer & Langen Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu

14974

3058 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 sierpnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Sycowie

14979

INFORMACJA:

3059 -

o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany koncesji dla "Miejskiej Gospodarki Komunalnej" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oleśnicy

14983

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2000

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP