Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2005

Nr 167 - Wrocław, 30.08.2005 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

3080 -

Rady Powiatu Złotoryjskiego z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz niepublicznych ośrodków szkolno-wychowawczych, w tym specjalnych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, a także niepublicznym ośrodkom umożliwiającym spełnianie obowiązku szkolnego dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami

15761

3081 -

Rady Powiatu w Jaworze z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu Powiatu Jaworskiego dotacji podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

15765

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

3082 -

Rady Miasta Świeradów Zdrój z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miejskiej Świeradów Zdrój działających w zakresie oświaty

15775

3083 -

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym niezaliczanym do sektora finansów publicznych

15794

3084 -

Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 1 kwietnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr II/7/02 Rady Miejskiej w Bardzie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Bardo

15796

3085 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 21 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/260/05 Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych w gminie Lwówek Śląski

15797

3086 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta Zgorzelec, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

15797

3087 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 10 czerwca 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XV/76/03 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 27 listopada 2003 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

15799

3088 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu Miasta Chojnowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach, sposobu jej rozliczania i kontroli oraz postępowania o udzielenie dotacji

15800

3089 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta

15812

3090 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Jelenia Góra dla szkól niepublicznych z uprawnieniami szkoły publicznej, niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych placówek oświatowych

15813

3091 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej*

15820

3092 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usuwanie, unieszkodliwianie odpadów komunalnych oraz stawek opłat w przypadku zastępczego usuwania i unieszkodliwiania odpadów

15820

3093 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębniki (Dz. Nr 24/1, 24/2)

15821

3094 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębniki (Dz. Nr 47/2, 47/4)

15828

3095 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Nowolesie

15834

3096 -

Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 1 lipca 2005 r. w sprawie ulg dla przedsiębiorców prowadzących i uruchamiających działalność w zakresie produkcji, usług i handlu mających na celu utworzenie nowych miejsc pracy na terenie gminy Przemków

15841

3097 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 1 lipca 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy publicznej udzielanej dla przedsiębiorców tworzących nowe stanowiska pracy w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości

15843

3098 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru turystyczno-rekreacyjnego położonego w obrębie wsi Łomnica (Trzy Strugi), gmina Głuszyca

15843

3099 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie dostosowania opisu granic stałych obwodów głosowania na terenie miasta Kłodzka do stanu faktycznego oraz ujęcia regulacji wykraczających poza delegację ustawową

15847

3100 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w Kamiennej Górze

15848

3101 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian do uchwały nr XXX/A/197/04 Rad Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze

15850

3102 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXIV/279/05 w sprawie zasad przyznawania świadczeń pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia

15850

3103 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie wysokości nagród dla zawodników i trenerów za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz zasad i trybu ich przyznawania

15851

3104 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach

15852

3105 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie nadania nazw dla ulic położonych w Polkowicach obręb 4

15854

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

3106 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie pobierania opłaty targowej na wydzielonym targowisku na terenie miasta Prochowice

15856

UCHWAŁY RAD GMIN:

3107 -

Rady Gminy Grębocice z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie zwolnienia przedsiębiorców od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

15856

3108 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Kobierzyce na stałe obwody głosowania

15858

3109 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania

15859

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

3110 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 12 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Zakładu Ciepłowniczego "TERM - HYDRAL" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

15860

3111 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 sierpnia 2005 r. w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego ENERGTYKA ROKITA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym

15862

3112 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Energetycznego ENERGTYKA ROKITA Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym

15863

OBWIESZCZENIE:

3113 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 sierpnia 2005 r. o sprostowaniu błędu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

15865

Pełna treść (PDF)

liczba wejść: 2081

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP