Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 1 - Wrocław, 6.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

1 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany statutu Powiatu Strzelińskiego

Strzelińskiego

3

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

2 -

Rady Miejskiej w Boguszowie-Gorcach z dnia 28 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Władysława Broniewskiego - Centrum Kultury w Boguszowie-Gorcach

3

3 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów Centrum Turystyczno-Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Rudzie

Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad zbywania udziałów Centrum Turystyczno-Sportowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowej Rudzie

6

4 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie .

sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz zwrotu zasiłków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie .

6

5 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu .

7

6 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie zasad zwrotu udzielonych zasiłków okresowych, celowych lub pomocy rzeczowej przyznanych pod warunkiem zwrotu w gminie Duszniki Zdrój

zwrotu w gminie Duszniki Zdrój

9

7 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w gminie miejskiej Duszniki Zdrój .

9

8 -

Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie statutu Ziębickiego Centrum Kultury

10

9 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Stronie Śląskie .

12

10 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi .

listopada 2005 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi .

13

11 -

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości .

15

12 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich oraz powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski uprawnienia o stosowaniu ich wysokości

16

13 -

Rady Miejskiej w Szczytnej z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szczytnej

17

14 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowej ulicy

20

15 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej

22

16 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji części drogi gminnej

24

17 -

Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie likwidacji części drogi gminnej

26

18 -

Rady Miejskiej Strzelina z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu Targowiska Miejskiego w Strzelinie

28

19 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wśród mieszkańców Pielawy konsultacji na temat zmiany nazwy Osiedla XXV - lecia PRL na Osiedle Jana Pawła II .

30

20 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Bielawa .

Bielawy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XI/68/03 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie Statutu Miasta Bielawa .

33

21 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu

2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/227/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Bolesławcu

34

22 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie pozbawienia części ulic kategorii dróg gminnych na terenie miasta Bolesławiec .

35

23 -

Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

40

UCHWAŁY RAD GMIN:

24 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/04 Rady Gminy Dobromierz w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu

r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/191/04 Rady Gminy Dobromierz w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dobromierzu i nadania jej statutu

41

25 -

Rady Gminy Łagiewniki z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łagiewniki opracowanego przez Zakład Usług Komunalnych .

41

26 -

Rady Gminy Dobromierz z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości składających się z lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, stanowiących własność Gminy Dobromierz i udzielenia bonifikat .

listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/162/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 30 września 2004 r. w sprawie określenia zasad zbywania w trybie bezprzetargowym nieruchomości składających się z lokali mieszkalnych i gruntów z nimi związanych, stanowiących własność Gminy Dobromierz i udzielenia bonifikat .

42

INNE AKTY PRAWNE:

POROZUMIENIA:

27 -

zawarte w dniu 10 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim z Gminą Świeradów Zdrój w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w gminie Świeradów Zdrój

47

28 -

zawarte w dniu 10 listopada 2005 r. pomiędzy Powiatem Lubańskim z Gminą Olszyna w sprawie przekazania części uprawnień zarządzania drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w gminie Olszyna

powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w gminie Olszyna

49

OBWIESZCZENIE:

29 -

Komisarza Wyborczego we Wrocławiu z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Rady Miejskiej Wrocławia

53

INFORMACJA:

30 -

Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu o wpisie i skreśleniu zabytków nieruchomych z rejestru zabytków województwa dolnośląskiego

53

 

Pełna treść (PDF) 

 

 

Cena 17,54 zł

liczba wejść: 2357

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP