Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 2 - Wrocław, 9.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

ZARZĄDZENIA:

31 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Osiecznica w okręgu wyborczym nr 8

60

32 -

Wojewody Dolnośląskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Żórawina w okręgu wyborczym nr 2 i okręgu wyborczym nr 11

61

UCHWAŁY RAD POWIATÓW:

33 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oławskiego

63

34 -

Rady Powiatu w Oławie z dnia 21 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/154/ /2004 Rady Powiatu w Oławie z dnia 27 października 2004 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Oławski finansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

64

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

35 -

Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej

64

36 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie regulaminu określającego dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz

określającego dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Karpacz

65

37 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek

2005 r. w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek

69

38 -

Rady Miasta i Gminy Bierutów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bierutowie - ulica Solnicka

72

39 -

Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Niwnice i Radłówka dla terenu związanego z eksploatacją złóż gipsu, anhydrytu i kruszywa naturalnego

Gminy Lwówek Śląski z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Niwnice i Radłówka dla terenu związanego z eksploatacją złóż gipsu, anhydrytu i kruszywa naturalnego

81

40 -

Rady Miejskiej Ząbkowice Śląskie z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2006-2010

90

41 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. o zmianie uchwały nr XXVII/272/04 Rady Miasta Bolesławiec z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Bolesławcu

98

42 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miasta Bolesławiec

99

43 -

Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lubawka

108

44 -

Rady Miejskiej w Polanicy Zdroju z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo- -kanalizacyjne w Polanicy Zdroju

zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo- -kanalizacyjne w Polanicy Zdroju

111

45 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów

125

46 -

Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Łażany

127

UCHWAŁY RAD GMIN:

47 -

Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie

129

48 -

Rady Gminy w Czarnym Borze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę

131

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJE:

49 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Wizów Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

137

50 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 22 grudnia 2005 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego INTERPEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, EC Zakrzów Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

141

UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
WE WROCŁAWIU:

51 -

z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu zaplanowanego w budżecie Związku Gmin "Zagłębia Miedziowego" na 2006 rok oraz prawidłowości prognozy kwoty długu

145

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 26,74 zł

liczba wejść: 2151

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP