Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 3 - Wrocław, 11.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

52 -

Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 27 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dzierżoniowie

149

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

53 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 września 2005 r. w sprawie zasad wydzierżawiania nieruchomości rolnych Miasta Jeleniej Góry

nieruchomości rolnych Miasta Jeleniej Góry

149

54 -

Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy - Kolonii Piątnica

150

55 -

Rady Miasta Zgorzelec z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym szkołom działającym na terenie gminy miejskiej Zgorzelec

161

56 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody

165

57 -

Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/144/05 Rady Miejskiej Wąsosza z dnia 31 marca 2005 r. dotyczącej regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Wąsosz

165

58 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

166

59 -

Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

168

60 -

Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

170

61 -

Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/345/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

Polkowicach z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/345/05 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

170

62 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie uchylenia uchwały nr V/27/03 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie zwolnień z podatku rolnego

171

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

63 -

Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

171

UCHWAŁY RAD GMIN:

64 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębie Kiełczów w gminie Długołęka - część A

172

65 -

Rady Gminy Stoszowice z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przeznaczenia zrealizowanego projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły na sale wielofunkcyjną w miejscowości Grodziszcze"

w sprawie przeznaczenia zrealizowanego projektu "Przebudowa budynku byłej szkoły na sale wielofunkcyjną w miejscowości Grodziszcze"

176

66 -

Rady Gminy w Przewornie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru zajęć w ramach etatu nauczyciela o różnym pensum zatrudnionego w placówkach oświatowych Gminy Przeworno

176

67 -

Rady Gminy Rudna z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Rudna dodatków: motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego, za warunki pracy, nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego w 2006 roku

szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego obowiązującego w 2006 roku

177

68 -

Rady Gminy w Kondratowicach z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

181

69 -

Rady Gminy Bolesławiec z dna 21 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bolesławiec

182

70 -

Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

183

71 -

Rady Gminy Jeżów Sudecki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla nauczycieli stażystów

189

72 -

Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Nowiny

189

73 -

Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 28 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

191

74 -

Rady Gminy Borów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2004 Rady Gmin Borów z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

Gminy Borów z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XIV/83/2004 Rady Gmin Borów z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego oraz od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa

191

75 -

Rady Gminy Borów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/183/2005 Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku

Borów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/183/2005 Rady Gminy Borów z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień przedmiotowych od tego podatku

192

76 -

Rady Gminy Borów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006

grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXI/184/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku na rok 2006

192

77 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/34/2003 z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagradzania za inkaso na terenie gminy Miękinia

193

78 -

Rady Gminy Miękinia z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zwolnień od podatku od nieruchomości

193

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

79 -

z dnia 5 grudnia 2005 r. do Porozumienia nr 43/05 zawartego w dniu 30 marca 2005 r. pomiędzy Gminą Miejską Lubań a Powiatem Lubańskim w sprawie powierzenia Powiatowi Lubańskiemu wykonywania zadania publicznego polegającego na prowadzaniu punktu konsultacyjnego do spraw narkomanii

194

ZARZĄDZENIA:

80 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2006 roku

194

81 -

Starosty Dzierżoniowskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu dzierżoniowskiego w 2006 roku

195

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 26,74 zł

liczba wejść: 2334

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP