Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 4 - Wrocław, 13.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

82 -

Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 28 października 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

199

83 -

Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie nadania Statutu Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy

200

84 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy "Skwer Jana Pawła II" na części Placu Piastów w miejscowości Twardogóra

203

85 -

Rady Miejskiej w Górze z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie określenia regulaminu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Góra

205

86 -

Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

Twardogórze z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

208

87 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec

transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Bolesławiec

208

88 -

Rady Miasta Bolesławiec z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym i spółdzielniom mieszkaniowym w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Bolesławiec, zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe .

209

89 -

Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ustalenia wysokości i udzielania dotacji na działalność opiekuńczo-wychowawczą oraz dydaktyczną przedszkoli niepublicznych

210

90 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

211

91 -

Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków .

212

92 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Miasta i Gminy Chocianów

219

93 -

Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr L/224/98 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 6 marca 2005 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Chocianów

221

94 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez dotychczasowych użytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe

221

95 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

222

96 -

Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przez Spółdzielnię Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Trzebnicy jako dotychczasowego użytkownika wieczystego, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebnica, zabudowanych na cele mieszkaniowe

223

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

97 -

Rady Miasta i Gminy Prusice z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach

warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i gimnazjach

223

UCHWAŁY RAD GMIN:

98 -

Rady Gminy Rudna z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Rudna .

233

99 -

Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVI/104 /2004 Rady Gminy Mietków z dnia 28 lipca 2004 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Mietków, sposobu rozliczenia zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

237

100 -

Rady Gminy Mietków z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/157/2005 Rady Gminy Mietków z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

238

101 -

Rady Gminy Czernica z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia nazw ulic we wsiach Dobrzykowice i Ratowice

239

102 -

Rady Gminy Domaniów z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych .

242

103 -

Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

254

UCHWAŁA ZGROMADZENIA:

104 -

Związku Bychowo z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności Związku Gmin Bychowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania organów do tego uprawnionych

254

INNE AKTY PRAWNE:

INFORMACJA:

105 -

Starosty Wałbrzyskiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków Miasta Wałbrzycha, obręby Szczawienko nr 1, 2, 3, 4 oraz Piaskowa Góra nr 7 i 13

256

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 20,47 zł

liczba wejść: 2047

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP