Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 7 - Wrocław, 18.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

119 -

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 3 listopada 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze

477

120 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 173/XVII/2004 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użytkowników drogi, sposobu pobierania tych opłat i określenia wysokości opłaty dodatkowej

478

121 -

Rady Miejskiej w Dusznikach Zdroju z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, obręb Zieleniec AM - 2, AM - 3, AM - 4

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów usług turystyki, usług sportu i rekreacji oraz zabudowy mieszkaniowej w Dusznikach Zdroju, obręb Zieleniec AM - 2, AM - 3, AM - 4

478

122 -

Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stronie Śląskie

486

123 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania w roku 2006 nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Miejskiej Lubin

493

124 -

Rady Miejskiej w Lubinie z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Miejska Lubin jest organem prowadzącym

493

125 -

Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie udzielenia bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

498

126 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/184/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Chojnowa

499

127 -

Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia limitu przeznaczonych do wydania w 2006 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

499

128 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i za wysługę lat oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w 2006 roku

500

129 -

Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

20 grudnia 2005 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

504

130 -

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Lubomierz z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

506

131 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Oława

506

UCHWAŁY RAD GMIN:

132 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Jerzmanowice

obszaru obrębu wsi Jerzmanowice

508

133 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obrębu wsi Biała

521

134 -

Rady Gminy Żórawina z dnia 27 października 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Suchy Dwór

538

135 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2006

550

136 -

Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr XXXV/185/2005 Rady Gminy Osiecznica z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli i kadry kierowniczej zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Osiecznica w roku 2006

557

137 -

Rady Gminy w Chojnowie z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

558

138 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/142/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczenia podatku rolnego w gminie Lubin oraz zwolnień z tego podatku

559

139 -

Rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/143/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/143/2005 Rady Gminy Lubin z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień z tego podatku

560

INNE AKTY PRAWNE:

ANEKS:

140 -

z dnia 15 grudnia 2005 r. do porozumienia nr 5552/2/05 z dnia 3 lutego 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Gminą Bielawa w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i przeznaczenia na ten cel środków finansowych

nr 5552/2/05 z dnia 3 lutego 2005 r. zawartego pomiędzy Gminą Miejską Dzierżoniów a Gminą Bielawa w sprawie współdziałania w zakresie prowadzenia lokalnego transportu zbiorowego i przeznaczenia na ten cel środków finansowych

561

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 27,20 zł

liczba wejść: 2177

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP