Aktualnie znajdujesz się na:

Rok 2006

Nr 11 - Wrocław, 20.01.2006 r.

AKTY NORMATYWNE:

UCHWAŁA RADY POWIATU:

170 -

Rady Powiatu Strzelińskiego z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie realizacji inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców Powiatu Strzelińskiego

897

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH:

171 -

Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Jeleniej Góry do kategorii dróg powiatowych i gminnych

gminnych

900

172 -

Rady Miejskiej w Oławie z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zarządu Dróg Miejskich i Zieleni w Oławie

901

173 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie podatku od nieruchomości w 2006 r.

nieruchomości w 2006 r.

903

174 -

Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr 0150/XXXIX/289/05 Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie podatku od środków transportowych w 2006 roku

904

175 -

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wyraże- nia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe

mieszkaniowe

904

176 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

905

177 -

Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Głuszyca

906

178 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

907

179 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji drogi gminnej oznaczonej na mapie ewidencji gruntów numerem geodezyjnym 787/1 o pow. 242 m2 obręb Północ połoćonej w rejonie ul. S. Ćeromskiego w Bielawie

gruntów numerem geodezyjnym 787/1 o pow. 242 m obręb Północ połoćonej w rejonie ul. S. Ćeromskiego w Bielawie

907

180 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

910

181 -

Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - ośrodku wsparcia prowadzonym przez Gminę Bielawa

911

182 -

Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

przeznaczonych na cele mieszkaniowe

912

183 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie przez Burmistrza Miasta Kłodzka bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zasad rozkładania opłaty na raty

912

184 -

Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podstawowych i gimnazjalnych szkół niepublicznych oraz niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy miejskiej Kłodzko

913

185 -

Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie nadania jednolitego tekstu Statutu Muzeum w Wałbrzychu

918

186 -

Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Pieńsku

920

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY:

187 -

Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/203/05 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków na usługi, pomoc rzeczową, zasiłków okresowych, celowych i pomocy w formie posiłku przyznanych pod warunkiem zwrotu w części lub w całości

922

UCHWAŁY RAD GMIN:

188 -

Rady Gminy Zgorzelec z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zgorzelcu

922

189 -

Rady Gminy w Walimiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie likwidacji części działki nr 147/3 odcinka drogi przebiegającego pomiędzy działkami 147/9, 147/10, 147/11, 147/12 w Niedźwiedzicy

924

190 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Zdrowia w Brzeziej Łące

926

191 -

Rady Gminy Długołęka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ustalonej ceny nieruchomości gruntowej zbywanej na rzecz Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska, Hufiec Długołęka

926

192 -

Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

927

193 -

Rady Gminy Zagrodno z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru na terenie sołectwa podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso

grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru na terenie sołectwa podatków stanowiących dochody gminy w drodze inkasa oraz zasad wynagradzania za inkaso

934

194 -

Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie inkasa podatków

935

195 -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców

935

196 -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zmian w uchwale nr XXIX/192/98 Rady Gmin Lubań z dnia 31 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną Gminy Lubań

940

197 -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody

940

198 -

Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

945

199 -

Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oławie

946

200 -

Rady Gminy Oława z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi przejętymi od wojsk Federacji Rosyjskiej

947

INNE AKTY PRAWNE:

DECYZJA:

201 -

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie przedłużenia terminu obowiązywania taryfy dla ciepła Przedsiębiorstwa Usług Ciepłowniczych przedsiębiorstwo państwowe z siedzibą w Jelczu-Laskowicach

948

 

Pełna treść (PDF)

 

Cena 18,99 zł

liczba wejść: 2305

Metryka strony

Data publikacji : 19.11.2012
Rejestr zmian
Osoba publikująca: Redaktor BIP
Autor : Redaktor BIP